Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vyšla Správa o stave životného prostredia SR v roku 2012

14.01.2014

Zhodnotiť kvalitu životného prostredia na Slovensku a trendy jej vývoja v dlhodobejšom časovom horizonte, ako aj zhodnotiť stav v oblasti starostlivosti o životné prostredie a medzinárodnej spolupráce. To je hlavný cieľ aktuálnej, v poradí už 20-tej Správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike v roku 2012. Vydalo ju Ministerstvo životného prostredia SR a jeho rezortná organizácia Slovenská agentúra životného prostredia.Správa je verejnosti prístupná v elektronickej podobe na internetovej stránke www.enviroportal.sk a na stránke ministerstva životného prostredia.

Rok 2012, podobne ako predchádzajúci rok 2011, bol na dlhodobé intenzívne zrážky chudobný, následkom čoho poklesli hladiny podzemných vôd. Tento jav je úzko spojený s poklesom výdatnosti odvodňovacích vrtov a znížením pohybovej aktivity svahových deformácií, čo bol pozitívny trend, ktorý v roku 2012 prevažoval takmer u všetkých monitorovaných svahových deformáciách, zosuvoch a podobne. V roku 2012 bolo na území Slovenska pozorovaných aj 6 zemetrasení, v roku 2011 boli dve.

V oblasti ochrany chránených území nadobudli v roku 2012 účinnosť predpisy, ktorými rezort vyhlásil 15 nových maloplošných chránených území s rozlohou zhruba 3 250 hektárov. Všetky územia sú súčasťou sústavy Natura 2000 ako územia európskeho významu. V roku 2012 ministerstvo vydalo aj vyhlášku o vyhlásení posledného Chráneného vtáčieho územia – Levočské vrchy. Tá však nadobudla účinnosť až v roku 2013.

V roku 2012 vzniklo na Slovensku takmer 8,7 mil. ton odpadov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2011 predstavuje pokles zhruba 20 %. Výrazný podiel na tomto poklese predstavuje najmä kategória ostatných odpadov. Dlhodobo však pretrváva negatívny vysoký podiel skládkovania odpadov na celkovom zneškodňovaní odpadov – takmer 81 % odpadov mimo komunálnych a 74 % komunálnych odpadov. Ministerstvo v súčasnosti pracuje na úplne novom zákone o odpadoch. Jeho cieľom je, aby Slovensko patrilo k moderným európskym krajinám aj v oblasti odpadov, aby na skládkach končilo menej odpadu a aby sa u nás odpad viac recykloval a zhodnocoval. Nový zákon by mal zaviesť a uplatňovať rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za odpad, podobne ako je to obvyklé v iných členských štátoch EÚ.

Podľa správy dosahuje kvalita pitnej vody na Slovensku dlhodobo vysokú úroveň. V roku 2012 podiel analýz pitnej vody vyhovujúcich limitom dosiahol hodnotu 99,67 %, kým v roku 2000 to bolo 98,64 %.
Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 2012 dosiahol 87 %. V roku 1993 bolo zásobovaných zhruba 78 % a v roku 2000 to bolo takmer 83 % obyvateľov Slovenska. Značné rezervy však sú v napojení obyvateľstva na verejné kanalizácie. V roku 1993 bolo napojených na verejné kanalizácie 51,5 % obyvateľov, v roku 2000 to bolo 54,7% a v roku 2012 dosiahla úroveň napojenia 62,4 %. Najhoršie na tom je Košický, Nitriansky, Banskobystrický a Žilinský kraj. Od roku 1994 klesá objem vypúšťaných odpadových vôd do povrchových vôd aj napriek medziročným nárastom aj poklesom. V roku 2012 klesla produkcia odpadových vôd oproti roku 1994 takmer o polovicu.

Správu o stave životného prostredia Slovenskej Republiky každoročne vydáva Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia v zmysle zákona o životnom prostredí. Týmto rezort napĺňa aj príslušné ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ako aj Aarhuského dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti o záležitostiach životného prostredia.

Odbor komunikácie MŽP SR