Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Bernský dohovor oslavuje 30 rokov

01.06.2012

Počas existencie dohovoru vznikli pre súčinnosť jeho dohovoru so zmluvnými stranami, mimovládnymi organizáciami a nezávislými odborníkmi desiatky odborných dokumentov a publikácií. Stály výbor Bernského dohovoru prijal 136 odporúčaní k riešeniu najviac ohrozených druhov a území ako aj pre zlepšenie spolupráce sektorov a záujmových skupín.

V dňoch 24. až 26. mája 2012 rokovala skupina expertov Bernského dohovoru pre veľké šelmy, ktorej sa aktívne zúčastnil zástupca envirorezortu zo Štátnej ochrany prírody SR. Slovenská republika síce pri podpise dohovoru uplatnila výhradu voči dvom druhom – medveďovi hnedému a vlkovi dravému, ale zapája sa do iniciatív Bernského dohovoru. Skupina expertov ocenila posledné opatrenia pre riešenie stretov človeka a medveďa hnedého, hlavne v intravilánoch obcí.

Výsledkom týchto iniciatív je aj stretnutie zástupcov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,Tatranského národného parku, mesta Vysoké Tatry ako aj Lesoochranárskeho združenia VLK v uplynulých dňoch priamo na mieste stretov medveďa s človekom - v Tatranskej Lomnici. Zhodli sa na tom, že je nevyhnutné pokračovať v plašení medveďov využitím gumových projektilov a pyrotechniky.

„Musíme si uvedomiť, že mesto Vysoké Tatry sa nachádza v národnom parku, tie medvede tu žijú a musíme sa aj my naučiť s nimi spolunažívať. Neviem, či sa momentálne dá oddeliť to, že medveď sem viac nepríde. Je tu povinnosť, aby sme populáciu medveďa chránili, ale zároveň nesmie ohrozovať životy a zdravie obyvateľov,“ povedal generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny ministerstva ŽP, Rastislav Rybanič.

Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) bol podpísaný v Berne 19. septembra 1979 a platnosť nadobudol 1. júna 1982. Sekretariát sídli v Štrasburgu, v sídle Rady Európy. Slovenská republika podpísala Dohovor v roku 1994 a zmluvnou stranou sa stala s účinnosťou od 1. januára 1997. Podpísalo ho 50 štátov, vrátane 4 afrických. Zmluvné strany dohovoru sa zaviazali prísne chrániť európsky významné druhy a poddruhy voľne rastúcich rastlín (Príloha I) a voľne žijúcich živočíchov (Príloha II), ktoré sa nesmú napr. zbierať, trhať, resp. vyrušovať, poškodzovať, odchytávať z prírody, držať, obchodovať s nimi a usmrcovať. V prílohe III sú také druhy živočíchov, ktoré zmluvné strany nemusia prísne chrániť, ale ich využívanie musí byť regulované tak, aby sa zabránilo ohrozeniu ich populácií. Posledná príloha IV obsahuje zoznam zakázaných prostriedkov a metód usmrcovania, odchytu a ďalších foriem využívania. Viac informácií nájdete na internetovej stránke ministerstva životného prostredia.

Odbor komunikácie MŽP SR