Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Slovensko nastúpi cestu zeleného rastu

10.11.2011

Hoci Slovensko dokázalo stabilizovať emisie skleníkových plynov, OECD predpokladá, že ich rast v období po Kjótskom protokole, najmä v oblasti dopravy a priemyslu, vytvára potenciálne problémy splniť naše stanovené strednodobé a dlhodobé ciele v znižovaní emisií. Mali by sme preto užšie prepojiť navzájom politiky zmeny klímy, energetiky a dopravy. Medzi odporúčaniami, ktoré by mohli pomôcť pri znižovaní emisií skleníkových plynov je aj zrušenie dotácií na uhlie pri výrobe elektriny, odstránenie výnimky zo spotrebnej dane pre energeticky náročné priemyselné odvetvia a modernizácia infraštruktúry železničnej dopravy.

OECD vyzdvihlo pokrok Slovenska v zosúladení environmentálneho rámca so záväzkami vyplývajúcimi z členstva v EÚ. Pozitívne vnímané je uplatňovanie integrovaného prístupu k prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, účinný systém prevencie priemyselných havárií a mimoriadne komplexný systém informácií o životnom prostredí.

Z hodnotenia ďalej vyplýva, že je potreba upravenia reformy daní tak, aby prispievala k napĺňaniu cieľov v ochrane životného prostredia našej krajiny. Širšie využitie environmentálnych daní by mohlo pomôcť k zníženiu schodku verejných financií. Možnou cestou riešenia ekonomických a environmentálnych výziev Slovenska v čase súčasnej hospodárskej krízy je aj podpora eko-inovácií. Na nastúpenej ceste k zelenému rastu je však nevyhnutnou podmienkou posilnenie základnej inovačnej kapacity napríklad podporou vyššieho vzdelávania medzinárodnej spolupráce vo vede a technológiách a výraznejšie zapojenie súkromného finančného sektora do podpory vedy a výskumu.

Od prvého hodnotenia urobila Slovenská republika pozitívny pokrok v zlepšovaní stavu životného prostredia a zvyšovaní životnej úrovne svojich obyvateľov. Odporúčania, ktoré sú súčasťou hodnotenia OECD pomôžu efektívnemu zvyšovať environmentálnu výkonnosť našej krajiny .

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zastrešuje 34 najrozvinutejších štátov so silnou ekonomikou, ktoré uznávajú hodnoty a princípy demokracie a trhovej ekonomiky. Prostredníctvom programu Prehľady environmentálnych výkonností je úlohou OECD pomôcť budovať silné ekonomiky svojim členským štátom, ale zároveň zvyšovať zodpovednosť krajín a zlepšovať ich environmentálnu politiku. Slovensko sa stalo jej členským štátom v roku 2000. Prvé hodnotenie environmentálnej výkonnosti Slovensko podstúpilo pred 10-timi rokmi, tesne po prijatí SR za člena OECD.

Celkový počet obrázkov v galérii: 0

Beatrice Hudáková