Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Na svete je prvé predbežné hodnotenie povodňového rizika SR

20.12.2011

„Našou prioritou a jasnou motiváciou je chrániť životy a majetky ľudí pred následkami povodní,“ povedal minister József Nagy.

Na základe detailných máp povodňového ohrozeniabudú následne do konca roku 2015 vypracované plány manažmentu povodňových rizík pre všetky čiastkové povodia na Slovensku, ktorých je spolu 10 (Morava, Dunaj, Váh, Hron, Ipeľ, Slaná, Bodva, Hornád, Bodrog - Poprad a Dunajec). Obsahovať budú návrhy už konkrétnych opatrení na zníženie pravdepodobnosti záplav územia povodňami a potenciálnych nepriaznivých následkov záplav na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť.

Plány manažmentu povodňových rizík budú základným strategickým programom Slovenskej republiky v období rokov 2015 až 2021. V nasledujúcich rokoch sa počíta s aktualizáciou každých 6 rokov.

Vypracovanie návrhu prvého predbežného hodnotenia povodňového rizika v Slovenskej republike zabezpečilo ministerstvo spoločne s rezortnými vodohospodárskymi organizáciami (SVP a Výskumným ústavom vodného hospodárstva - VÚVH), Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ), Slovenskou akadémiou vied a i. Povinnosť vypracovať takéto hodnotenie povodňového rizika majú členské krajiny EÚ vrátane Slovenska v zmysle európskej smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík.

Bližšie informácie o manažmente povodňových rizík možno nájsť na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR - http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/.

 

Beatrice Hudáková