Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

V Cancúne sa skončila klimatická konferencia

14.12.2010

Tzv. Cancúnska dohoda je výsledkom celosvetovej konferencie OSN o zmene klímy, ktorá sa skončila v sobotu. Prijatím dohody uznali zmluvné strany Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách (UNFCCC) potrebu aj do budúcnosti výrazne znižovať emisie skleníkových plynov. Dohoda je maximálnym kompromisom, ku ktorému bolo možné v zoskupení 194 krajín v tejto fáze dospieť. Na summite sa ale nepodarilo ukončiť diskusiu o právnej forme Kjótskeho protokolu po roku 2012, redukčných cieľoch a prenose prebytočného množstva jednotiek AAU, čo môže mať za následok pokles ich ceny na trhu s voľnými emisnými jednotkami. „Pokles ceny AAU z vyše 10 eur z roku 2008 na dnešných 4 až 6 eur je spôsobený zapojením sa nových predajcov do ponuky (Ukrajina, Poľsko, Estónsko, Litva), ktorí majú na predaj obrovské množstvá. Paniku na trhu však spôsobuje najmä neisté pokračovanie Kjótskeho protokolu, resp. neistá možnosť prevodu zostatkov AAU do prípadného druhého záväzného obdobia,“ povedal na konferencii minister József Nagy.

 

Novovzniknuté ministerstvo životného prostredia pracuje od novembra na predaji voľných emisných jednotiek AAU. Pre rok 2011 má Slovenská republika určených na predaj cca 27 mil. ton AAU. „Neustále však narážame na tiene z bývalej vlády,“ zdôraznil József Nagy.

 

Súčasťou pracovného programu ministra Józsefa Nagya na klimatickej konferencii boli aj bilaterálne rokovania s ministrami životného prostredia krajín Visegradskej štvorky (V4). Ministri V4 súhlasili s návrhom Józsefa Nagya, že hlavnou témou envirorezortov tohto obdobia budú nielen povodne, ale najmä klimatické zmeny a ich dôsledky, vrátane opatrení na znižovanie ich príčin a dôsledkov. „Povodne sú cezhraničným problémom a rovnako aj emisná politika má veľa spoločných čŕt v krajinách V4 oproti ostatným krajinám EÚ. Nejde len o problematiku predaja emisných kvót AAU, ale aj o tvrdé požiadavky pre priemyselné emisie v ďalšom období, kde naše zaostalé teplárenské, energetické a chemickotechnologické priemyselné zariadenia môžu byť neprimerane ekonomicky zaťažené,“ povedal József Nagy.

Podľa ministra Józsefa Nagya je veľkou výhodou krajín V4 predovšetkým to, že majú kvalitné zelené schémy, prostredníctvom ktorých utŕžené peniaze investujú do znižovania emisií (napr. zatepľovanie a tepelné čerpadlá).

 

Na klimatickej konferencii bol schválený aj Cancúnsky rámec pre adaptačné projekty, ktorého úlohou je napomôcť rozvojovým krajinám pripraviť sa na prejavy klimatických zmien akými sú záplavy, zvyšujúce sa hladiny oceánov a morí a pod. Delegáti zo 194 krajín sa taktiež dohodli na vytvorení Zeleného klimatického fondu (Green Climate Fund), ktorý má napomôcť mitigácii (zmierňovaniu dôsledkov klimatických zmien) rozvojových krajín po roku 2012. Fond bude riadiť 24-členná Rada s rovnakým zastúpením rozvojových a rozvinutých krajín. Vyspelé štáty sveta majú generovať zdroje fondu v celkovej výške 100 miliárd USD ročne do roku 2020, a to kombináciou verejných a súkromných zdrojov. Spravovaním zdrojov fondu bola dočasne poverená Svetová banka. Presný mechanizmus fungovania fondu bude predmetom budúcoročných rokovaní.

 

Pre Slovenskú republiku bude nová dohoda predovšetkým znamenať: 

  

Odbor komunikácie MŽP SR