Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Slováci môžu hlasovaním podporiť slovenský projekt v Bruseli

18.04.2019

 

Slaniská a pieskové duny patria nielen na Slovensku medzi najviac ohrozené biotopy. Ich vznik podporil človek – kosením a pasením po mnohé stáročia sa rôzne druhy rastlín a živočíchov prispôsobili na extrémne podmienky. Opúšťanie tradičných foriem hospodárstva v druhej polovici 20. storočia spôsobilo ubúdanie vzácnych foriem života. A tak opäť musel nastúpiť človek. Projekt na záchranu slanísk a pieskových dún bol realizovaný na Podunajsku a podporila ho Európska Komisia. Tá ho teraz vybrala medzi 5 najlepších projektov v kategórii Príroda. Jednou z cien je aj tzv. LIFE Citizen´s Prize, ktorá umožňuje verejnosti hlasovať o najlepší projekt.

„Projekt záchrany slanísk a pieskových dún pozostával z niekoľkých fáz. Pre každé z 15 území európskeho významu sme najprv navrhli správny spôsob obnovy, nakoľko boli v nepriaznivom stave a niektoré aj na pokraji vyhynutia. Kľúčová aktivita bola oživenie procesu zasoľovania – vytvorili sme „slané ostrovy“. Na 33 mikrolokalitách o celkovej ploche 2 hektáre sme odstránili vrchnú vrstvu pôdy, čo podporilo zrážanie solí z podzemnej vody na povrchu. Na Kamenínskom slanisku sme zasypali hlboký odvodňovací kanál v dĺžke 450 m. Následne sa pozemky odkupovali alebo sme ich získavali do dlhodobého prenájmu a pokračovali sme s takzvaným „obnovným manažmentom“. Odstraňovali sme náletové či nežiaduce dreviny, lokality sme mulčovali a zabezpečili kosbu alebo pastvu. Týmto spôsobom sa podporila obnova biotopov so slanomilnou vegetáciou a druhmi živočíchov na ňu viazaných,“ približuje Viera Šefferová z Inštitútu DAPHNE.

„Projekt skončil v roku 2017 a môžeme skonštatovať, že sa nám podarilo zabezpečiť dlhodobú ochranu vzácnych území a v spolupráci s obcami, miestnymi poľnohospodármi a úradmi obnoviť záujem o ich obhospodarovanie. To je pre zachovanie slanísk a viatych pieskov kľúčové. Druhy ako limonka Gmelinova uhorská, gáfrovka ročná a loboda pobrežná tak ostávajú naďalej súčasťou slovenskej prírody. Tešíme sa, že projekt PANNONICSK si všimla aj Európska Komisia a nominovala ho na prestížne ocenenie v oblasti ochrany prírody - LIFE Award ako jeden z piatich v Európe. Navyše, ako jeden z troch je nominovaný na cenu LIFE Citizens Prize, ktorú vyberá verejnosť. Slováci môžu náš projekt podporiť hlasovaním https://www.lifeawards.eu/ hovorí Monika Chrenková z Inštitútu DAPHNE.

Viac informácii o projekte nájdete na: www.daphne.sk/pannonicskwww.perlypodunajska.sk