Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Pomôcka k výpočtu vytriedenia odpadov a skládkových poplatkov

22.11.2019

MŽP SR pripravilo Metodickú pomôcku k výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov a poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov.

Uvedenou metodickou pomôckou ministerstvo reaguje na požiadavky subjektov, týkajúce sa usmernenia k výpočtu úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a súvisiacich odporúčaní k zákonu č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

METODICKÁ POMÔCKA - 61669_2019_Vytriedenosť