Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácia o seminári

01.04.2019

Pracovný seminár „Stratégia na zaplnenie nedostatkov vo financovaní v oblasti zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania, čistenia odpadových vôd a ochrany pred povodňami na Slovensku“.

Sekcia vôd a sekcia environmentálnej politiky EÚ a medzinárodných vzťahov MŽP SR v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Environment Directorate) a Európskou komisiou (DG ENV a DG REGIO) organizovali 8. marca 2019 v Bratislave pracovný seminár „Stratégia na zaplnenie nedostatkov vo financovaní v oblasti zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania, čistenia odpadových vôd a ochrany pred povodňami na Slovensku“.
Zúčastnili sa ho okrem zástupcov organizátorov ako aj relevantných útvarov MŽP SR (sekcia environmentálnych programov a projektov, Inštitút environmentálnej politiky, Environmentálny fond), rezortných inštitúcií (SVP, š. p., VÚVH), Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, MF SR, ÚRSO, vodárenských spoločností, ZMOSu, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie a Stavebnej fakulty STU, MŽP ČR, Ministerstva zemědělství ČR, JASPERS, Ministerstva infraštruktúry a manažmentu vôd Holandska, GWP, spolu 58 účastníkov.
Cieľom bola snaha EK posúdiť schopnosť členských štátov EÚ pokryť investičné a finančné potreby, ktorým čelia v súčasnosti a až do roku 2050 v súvislosti so zásobovaním pitnou vodou, odkanalizovaním, čistením odpadových vôd a ochranou pred povodňami, v súlade s rámcovou smernicou o vode (2000/60/ES) a jej dcérskymi smernicami, v súvislosti najmä so smernicou o čistení komunálnych odpadových vôd (91/271/EHS), smernicou o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu(98/83/ES) a smernicou o hodnotení a manažmente povodňových rizík (2007/60/ES).
Téma semináru sa stretla s veľkým záujmom a intenzívna diskusia a zdieľané poznatky zo SR i zahraničia boli veľmi prínosné a podnetné. OECD vypracuje správu, ktorá má byť v septembri 2019 prerokovaná s Európskou komisiou (spoločne aj s výsledkami pracovných seminárov v ďalších členských štátoch EÚ) a v októbri 2019 prezentovaná na rokovaní odbornej pracovnej skupiny OECD.
Zástupca OECD vyjadril organizátorom MŽP SR poďakovanie za prípravu a hladký priebeh pracovného seminára, voľbu zúčastnených odborníkov a ich vysokú účasť a ocenil intenzívnu diskusiu.