Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Európska komisia ocenila Slovensko za promptné zaslanie reportu o stave sústavy NATURA 2000

23.05.2019

Členské štáty EÚ majú povinnosť každých 6 rokov vypracovať správu o stave svojej sústavy chránených území Natura 2000. Do stanoveného termínu do konca apríla si uvedenú povinnosť splnilo iba 8 členských štátov, pričom Slovensko dodalo report ako druhá najrýchlejšia krajina a získala tak symbolicky ocenenie EK „šampión čl. 17“.

Uvedená správa obsahuje informácie o realizácii opatrení podľa článku 17 smernice o biotopoch, ochranné opatrenia, ako aj hodnotenie vplyvov týchto opatrení na stav biotopov. Na základe jednotlivých správ členských štátov EÚ pripraví Komisia súhrnnú správu, ktorá bude obsahovať primerané hodnotenie dosiahnutého pokroku a najmä to, ako sústava NATURA 2000 prispieva k dosiahnutiu cieľov stanovených smernicou.

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii. Slovensko patrí medzi krajiny s jednou z najvyšších rozlôh sústavy NATURA 2000 v EÚ.