Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dotazník o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia

10.01.2019

Dňa 17. februára 2005 bol v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2005/370/ES schválený Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (ďalej len „Aarhuský dohovor“). Európska únia vykonala povinnosti vyplývajúce z Aarhuského dohovoru vo vzťahu k svojim inštitúciám a orgánom predovšetkým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006.

Výbor pre dodržiavanie Aarhuského dohovoru (ďalej len „Výbor“) zistil, že Európska únia nedodržiava ustanovenia Aarhuského dohovoru týkajúce sa prístupu k spravodlivosti, z dôvodu nedostatočných mechanizmov na zabezpečenie preskúmania aktov EÚ (prípad je vedený pod označením ACCC/C/2008/32).

Rada požiadala Komisiu, aby jej predložila štúdiu o možnostiach Únie v súvislosti so zisteniami Výboru vo veci ACCC/C/2008/32 (ďalej len „štúdia“). Cieľom štúdie je vyhodnotiť súčasnú situáciu a preskúmať prostriedky a možnosti na dosiahnutie súladu s Aarhuským dohovorom spôsobom, ktorý bude v súlade so základnými zásadami právneho poriadku Únie a s jej systémom súdneho preskúmania.

V rámci prípravy štúdie spustila Európska komisia proces konzultácie s verejnosťou na tému „EÚ implementácia Aarhuského dohovoru v oblasti prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia,“ do ktorého sa verejnosť má možnosť zapojiť prostredníctvom uvedeného linku:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2432060/public-consultation_en

Konzultácia s verejnosťou je realizovaná formou online dotazníka, ktorý je možné vyplniť a zaslať do 14. marca 2019.

Cieľom konzultácie je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru zo strany Európskej únie v tejto oblasti. Po ukončení konzultačného obdobia bude z procesu konzultácie vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.