Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne služby

13.12.2017

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

k zákazke s nízkou hodnotou podľa § 117 a prílohy č. 1
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na predmet zákazky: „Právne služby“

1.Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia legislatívy a práva
Sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Štát: Slovenská republika
IČO: 42 181 810
DIČ: 2023106679
URL: www.minzp.sk
Zastúpený: Ing. László Sólymos, minister
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0038 9046
Kontaktná osoba: JUDr. Daniela Medžová, generálna riaditeľka sekcie legislatívy a práva MŽP SR, Mgr. Alexandra Magulák, generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR
Telefón: 02/59562128, 0906 314 400
E-mail: ;

2. Predmet zákazky

2.1. Názov predmetu zákazky:
Právne služby
Nomenklatúra spoločný slovník obstarávania CPV, hlavný predmet 79100000-5, 79111000-5

2.2. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytovanie právnych služieb ohľadne skutočností identifikovaných verejným obstarávateľom v oblasti nesporovej agendy, najmä spisovanie listín o právnych úkonoch, zmlúv, dohôd a vypracúvanie právnych rozborov, analýz a stanovísk ohľadne právnych skutočností identifikovaných verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ požaduje právne služby najmä v oblasti práva Európskej únie, občianskeho práva, obchodného práva, správneho práva, verejného obstarávania, konkurzného a reštrukturalizačného práva a medzinárodného práva. Podrobná špecifikácia je bližšie uvedená v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.

2.3. Požadovaný rozsah plnenia:
Rozsah plnenia je uvedený v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.

3.Miesto a lehota poskytnutia predmetu zákazky

3.1. Miesto dodania predmetu zákazky:
Pozri príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky.

3.2.Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Zmluva na poskytovanie právnych služieb bude uzatvorená na dobu 12 mesiacov alebo do vyčerpania finančného objemu 199 000,- EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

4. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov EÚ a/alebo zo štátneho rozpočtu.
Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 199 000,- EUR bez DPH.
Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia do podateľne verejného obstarávateľa.

5. Zmluva

5.1.Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzatvorená podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb v znení neskorších predpisov a ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

6. Príprava a obsah ponuky

6.1. Vyhotovenie ponuky
6.1.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
6.1.2. Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v tejto Výzve, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie týchto dokladov alebo dokumentov.
6.1.3. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku.
6.1.4. Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli.

6.2.Mena a ceny uvádzané v ponuke
6.2.1. Uchádzač stanoví cenu za obstarávanú službu na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
6.2.2. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v EUR bez DPH, výšku DPH a navrhovanú zmluvnú cenu v EUR s DPH.
6.2.3. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
6.2.4. Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého obdobia trvania zmluvy a nie je možné ju zvýšiť.

6.3.Obsah ponuky
6.3.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty podľa bodov 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4., 6.3.5., 6.3.6. a 6.3.7. tejto Výzvy, vo forme uvedenej v tejto Výzve, doplnené tak ako je to stanovené v tomto bode Výzvy. Uchádzač nie je oprávnený meniť znenie vyhlásení, potvrdení, dokladov a dokumentov, ktorých vzory sú súčasťou tejto Výzvy, je však oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť podľa požiadaviek uvedených v tejto Výzve.
6.3.2. Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia:
1. Uchádzač, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.
6.3.3. Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia:
1. Podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje:
Poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie.
Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie s minimálnym limitom poistného plnenia 10.000.000,- EUR (slovom desať miliónov EUR), uzavretou v súlade so zákonom
č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov alebo potvrdenia o uzavretí takejto zmluvy.

ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI A POTREBY PODMIENKY ÚČASTI:
Vzhľadom na závažnosť možných dopadov služieb, ktoré budú poskytované verejnému obstarávateľovi v súvislosti s pohľadávkami, resp. záväzkami verejného obstarávateľa presahujúcimi čiastku 10.000.000,- EUR, požaduje verejný obstarávateľ potvrdenie o poistení zodpovednosti so stanoveným minimálnym limitom výšky poistného plnenia.

6.3.4. Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje:

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením:
- zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;
Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal, že
a) poskytoval právne služby v oblasti práva Európskej únie a fondov Európskej únie;
b) poskytoval právne služby v oblasti verejného obstarávania;
c) poskytoval právne služby v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, správneho práva a v oblasti konkurzného a reštrukturalizačného práva;
d) poskytoval právne služby v oblasti medzinárodného práva.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby dosiahnutý objem poskytovaných služieb v predmete zákazky v celkovom súhrne bol minimálne vo výške 400 000,- EUR bez DPH (slovom: štyristotisíc eur bez DPH) spolu za predchádzajúce tri roky ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania na http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakazky-v-hodnote-nad-15-000-eur, pričom požaduje, aby dosiahnutý objem poskytovaných služieb v každej z oblastí práva uvedených pod bodmi a) až d) bol minimálne vo výške 100 000,- EUR bez DPH (slovom: jednostotisíc eur bez DPH).
K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania.

ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI A POTREBY PODMIENKY ÚČASTI:
Podmienka účasti je stanovená primerane k predmetu zákazky a jej potreba sleduje cieľ nájsť uchádzača, ktorý má dostatočné skúsenosti s poskytovaním služieb porovnateľného rozsahu ako je predmet zákazky.

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní predložením:
- údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie predmetu zmluvy

Odborník č. 1 - jeden (1) odborník na právo Európskej únie a fondy Európskej únie

Minimálne požiadavky:
- minimálne 10 skúseností s poradenskými, konzultačnými, expertíznymi a inými odbornými činnosťami v oblasti práva Európskej únie a fondov Európskej únie, ktoré uchádzač u odborníka preukáže:
 Profesijným životopisom
 platným osvedčením advokáta oprávňujúcim k výkonu advokácie na základe zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Odborník č. 2 - jeden (1) odborník na oblasť verejného obstarávania

Minimálne požiadavky:
- minimálne 10 skúseností s poradenskými, konzultačnými, expertíznymi a inými odbornými činnosťami v oblasti verejného obstarávania, ktoré uchádzač u odborníka preukáže:
 Profesijným životopisom
 platným osvedčením advokáta oprávňujúcim k výkonu advokácie na základe zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Odborník č. 3 - jeden (1) odborník na oblasť občianskeho práva, obchodného práva, správneho práva

Minimálne požiadavky:
- minimálne 10 skúseností s poradenskými, konzultačnými, expertíznymi a inými odbornými činnosťami v každej z nasledovných oblastí: občianske právo, obchodné právo a správne právo, ktoré uchádzač u odborníka preukáže:
 Profesijným životopisom
 platným osvedčením advokáta oprávňujúcim k výkonu advokácie na základe zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Odborník č. 4 - jeden (1) odborník na oblasť konkurzného a reštrukturalizačného práva

Minimálne požiadavky:
- minimálne 3 skúsenosti s poradenskými, konzultačnými, expertíznymi a inými odbornými činnosťami v oblasti konkurzného a reštrukturalizačného práva, ktoré uchádzač u odborníka preukáže:
 Profesijným životopisom
 platným osvedčením advokáta oprávňujúcim k výkonu advokácie na základe zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Odborník č. 5 - jeden (1) odborník na oblasť medzinárodného práva

Minimálne požiadavky:
- minimálne 3 skúsenosti s poradenskými, konzultačnými, expertíznymi a inými odbornými činnosťami v oblasti medzinárodného práva, ktoré uchádzač u odborníka preukáže:
 Profesijným životopisom
 platným osvedčením advokáta oprávňujúcim k výkonu advokácie na základe zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok u každého odborníka (odborník č. 1 až odborník č. 5) vždy aspoň jednou fyzickou osobou zastávajúcou pozíciu odborníka, pričom jedna fyzická osoba nemôže zastávať viac ako jednu pozíciu odborníka.

Profesijný životopis musí obsahovať:
- titul, meno a priezvisko,
- údaje o priebehu vzdelania, absolvované školenia,
- história zamestnania: pracovná pozícia/odborné skúsenosti, miesto, rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ,
- praktické skúsenosti/odborná prax: prehľad odborných skúseností, vyplývajúcich z uzatvorených zmluvných vzťahov resp. projektov, týkajúcich sa poskytovania právnych služieb (popis odberateľa v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, popis zákazky/projektu, pozícia, rozsah činností, ktoré boli zabezpečované),
- meno, priezvisko a číslo telefónu aspoň jednej kontaktnej osoby odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť informácie,
- dátum a podpis odborníka.

ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI A POTREBY PODMIENKY ÚČASTI:
Požiadavka je určená v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, je primeraná a súvisí s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ si vzhľadom na požadovanú špecifickosť zákazky potrebuje overiť u uchádzačov, že disponujú odborníkmi v oblasti ako je predmet zákazky, ktorý majú odbornú spôsobilosť, minimálne praktické skúsenosti pre odborné plnenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ považuje stanovené požiadavky za žiaduce a na preukázanie odbornosti a primeranej praxe dôvodné a viažu sa k včasnému a hodnotnému plneniu predmetu zákazky.

6.3.5 Vyhlásenia uchádzača
1. Uchádzač predloží podpísané vyhlásenie podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy.

6.3.6. Vlastný návrh ceny plnenia predmetu zákazky, špecifikovaného v tejto Výzve a súčasne v súlade s informáciami uvedenými v tejto Výzve v predpísanej štruktúre: Návrh na plnenie kritéria, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy. Návrh na plnenie kritéria tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.
6.3.7. Vyplnenú zmluvu o poskytovaní právnych služieb a podpísanú oprávnenou osobou konajúcou za uchádzača.

7. Podmienky predkladania cenovej ponuky

7.1. Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania.

7.2.Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na trhu poskytuje požadovanú službu. Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá nespĺňa túto podmienku, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo hnutie, nemôže byť uchádzačom. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, nebude možné jej ponuku zaradiť do vyhodnotenia.

7.3.Miesto a lehota na predkladanie ponúk
7.3.1 Lehota na predkladanie ponúk je do 21.12.2017 do 15:00 hod. miestneho času.
7.3.2 Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk do podateľne na adresu sídla verejného obstarávateľa v bode 1 Identifikácia verejného obstarávateľa.
7.3.3 V prípade osobného doručenia, záujemcovia doručia ponuku v lehote na predkladanie ponúk do podateľne na adresu sídla v bode 1 Identifikácia verejného obstarávateľa.
7.3.4 Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti záujemcovi neotvorená.
7.4.1 Uchádzač môže svoju cenovú ponuku vziať späť, odvolať alebo zmeniť len do lehoty na predkladanie ponúk.

7.4. Lehota viazanosti cenovej ponuky
7.4.1 Lehotu viazanosti ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 31.01.2018.
7.4.2 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk.

7.5.Označenie obálky ponuky
Uchádzač predloží ponuku v samostatnom uzavretom nepriehľadnom obale. Na obale ponuky treba uviesť nasledovné údaje:
- adresa verejného obstarávateľa,
- obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača,
- označenie „cenová ponuka – neotvárať“,
- označenie „Právne služby“.

8. Hodnotenie ponúk a oznámenie výsledkov

8.1 Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za jednotkovú cenu v € s DPH/osobohodina. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné.

8.2 Oznámenie výsledkov
Každému uchádzačovi bude doručené písomné alebo elektronické oznámenie o výsledku vyhodnotenia ním predloženej ponuky.

8.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.

9. Obchodné podmienky

Plnenie s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude realizované na základe Zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.

Celý materiál s prílohami:
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2: Formulár Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 4: Zmluva o poskytovaní služieb