Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Realizácia externých hodnotení a vypracovanie externých analýz alebo štúdií v rámci implementácie OPŽP, vrátane prípravy na budúce programové obdobie

Vykonanie externých hodnotení v rámci procesu hodnotenia Operačného programu Životné prostredie (ďalej aj ako OP ŽP) v zmysle článkov 47-48 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení neskorších zmien a doplnení a tiež ex-ante hodnotenia pre prípravu operačného programu (resp. priorít operačného programu) v oblasti životného prostredia na budúce programové obdobie, vychádzajúc z Plánu hodnotení Operačného programu Životné prostredie na programové obdobie 2007 2013, ako aj vypracovanie externých analýz alebo štúdií v nadväznosti na potreby zadávateľa vyplývajúce z aktuálneho stavu implementácie OP ŽP, ako aj v rámci prípravy budúceho programového obdobia (2014 2020).

 

Bližšie informácie najdete na: