Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Register priestorových informácií

06.12.2013

Predmetom zákazky je vytvorenie a nasadenie (analýza, návrh architektúry a vývoj cieľového stavu; migrácia a konsolidácia údajov; integrácia na iné ISVS) Informačného systému Registra priestorových informácií (ďalej len IS RPI), ktorý zabezpečí poskytovanie a sprístupňovanie priestorových informácií a služieb občanom, podnikateľom, verejnej správe ako aj inštitúciám a občanom Európskej únie v zmysle požiadaviek smernice INSPIRE.
Takto budovaný IS RPI bude obsahovať jednotný a údajovo konzistentný zdroj všetkých priestorových informácií vo forme metaúdajov o službách a súboroch priestorových údajov pre integračné varianty zapojenia poskytovateľov priestorových informácií vrátane povinných osôb podľa zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (ďalej len zákon o NIPI), čím sa odbúra duplicita základných priestorových informácií, zabezpečí sa dodržanie štruktúry jednotnosti metaúdajov a ich celková konzistentnosť a tak sa zabezpečí zjednotenie vytvárania, poskytovania a aktualizácie metaúdajov a interoperabilita samotných priestorových informácií, pričom sa požaduje:

Vytvorenie jednotného prístupového rozhrania - portálu k službám IS RPI.
Portál bude obsahovať komponenty na prístup verejnosti k elektronickým službám registra priestorových informácií (katalógový klient, tenký webový klient na prehliadanie grafických a popisných informácií, ktorý umožní pokročilé prehliadanie služieb priestorových údajov vrátane podpory mapovej symboliky), nástroje na generovanie tlačových výstupov a komponenty určené pre prístup a integráciu služieb tretích strán t. j. poskytovateľov priestorových údajov vrátane nástrojov na administráciu metaúdajových záznamov, administráciu používateľov a administráciu funkčných a dátových práv tenkého webového klienta. Verejný obstarávateľ požaduje, aby tieto nástroje umožnili správu metaúdajov a služieb priestorových údajov formou dvoch integračných variantov na zdrojové systémy poskytovateľov priestorových údajov, pričom minimálny počet poskytovateľov priestorových informácií je 2900; poskytovatelia priestorových údajov budú do IS pristupovať na základe autentifikácie. Samostatné komponenty portálu budú určené na definovanie funkčných a dátových práv pre každého používateľa ako aj skupinu používateľov až na úroveň databázy, pričom sa požaduje, aby boli dostupné iba správcom portálu.

Vytvorenie úložiska metaúdajov o službách a súboroch priestorových údajov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky pre metaúdaje o službách a súboroch priestorových údajov a súvisiacimi platnými technickými predpismi, vrátane údajového modelu, ktorý bude zahŕňať i nevyhnutné metaúdajové profily v súlade s platnými legislatívnymi predpismi a štandardmi. Metaúdaje o službách a súboroch priestorových údajov musia byť v tomto úložisku vytvárané, aktualizované a spravované prostredníctvom editačného rozhrania pre metaúdaje, nástrojmi automatickej aktualizácie a správcovským rozhraním na administráciu jednotlivých metaúdajových záznamov, v ktorých sú metaúdaje o službách a súboroch priestorových údajov uložené. Z prostredia úložiska metaúdajov o službách a súboroch priestorových údajov musia byť metaúdaje publikované katalógovým serverom prostredníctvom vyhľadávacích služieb (transakčné a harvestingové), ktoré sú realizované a monitorované v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky (zákon 3/2010 Z.z o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie ) a súvisiacimi technickými predpismi Slovenskej republiky pre sieťové služby (implementačné pravidlá INSPIRE pre sieťové služby) ďalej len vyhľadávacie služby. Súčasťou služieb IS RPI budú i nástroje na automatizovanú validáciu metaúdajov a vyťažovanie iných vyhľadávacích služieb.


Vytvorenie, zabezpečenie prevádzky a dostupnosti sieťových služieb priestorových údajov, v súlade so zákonom o NIPI a príslušnými platnými predpismi vrátane predpisov INSPIRE. Nástroje IS RPI musia umožňovať jednoduché sprístupňovanie služieb priestorových údajov, autentifikáciu služieb priestorových údajov a monitorovanie ich výkonu, vrátane nástrojov pre auditing.
Vytvorenie elektronického komunikačného rozhrania pre podporu plnohodnotnej zabezpečenej elektronickej komunikácie, ktoré musí vytvoriť podmienky na plnohodnotnú integráciu na existujúce systémy verejného obstarávateľa a mať otvorenú architektúru umožňujúcu elektronizáciu ako aj ďalší rozvoj vo väzbe na dynamicky sa meniace požiadavky na procesy poskytovania podpory. Použitie elektronického komunikačného rozhrania musí umožniť vývojárom a konfiguračným administrátorom odbremeniť sa od infraštruktúrnych aspektov vývoja (transportné protokoly, bezpečnosť, monitoring) a sústrediť sa na logiku služby. Z tohto dôvodu je požiadavka na vybudovanie centralizovanej správy bezpečnostných mechanizmov na jednotlivých komponentov IS RPI vrátane vybudovania centrálneho monitoringu bezpečnosti, ktorý monitoruje dátové toky a aktivity na zariadeniach s funkciou vytvárania auditných záznamov činností jeho interných a externých používateľov a administrátorov. Nakoľko je požiadavka na otvorenú architektúru implementovaného integrovaného informačného systému, požaduje sa komplexné multiplatformové riešenie bezpečnosti zahŕňajúce návrh architektúry riešenia bezpečnosti vrátane detailne špecifikovaných bezpečnostných komponentov.

Takto budovaný IS RPI zabezpečí automatizáciu biznis procesov poskytovateľov priestorových údajov a vytvorí integračné rozhranie pre všetky existujúce národné registr, resp. elektronické služby iných externých systémov, pričom sa požaduje integrácia na národné registre ZB GIS, CSKN, RPO, RPA a RA s implementáciou ochranných prvkov pôsobiacich na sieťovej vrstve vrátane ochrany perimetra s funkcionalitou na detekciu prienikov. IS RPI využije aj funkcionalitu spoločných modulov ÚPVS (IAM, Platobný modul, MED, eDesk).
IS RPI musí taktiež poskytovať lokálny a vzdialený on-line technologický monitoring kritickej IT infraštruktúry implementovaného systému v reálnom čase s funkciou monitorovania všetkých relevantných prevádzkových parametrov prostredia a zariadení kritickej IT infraštruktúry, logických stavov a udalostí, ktoré vznikajú pri prevádzke kritickej IT infraštruktúry na základe distribuovaného zberu údajov fyzikálnych veličín, prevádzkových stavov a udalostí (ModBus, LAN, UDP, OPC a WS). Na účely technologického monitoringu bude poskytovať funkcionalitu analytického a štatistického spracovania nameraných údajov, výpočtu logického chovania systému v reálnom čase, vyhodnocovania a reportingu nameraných údajov prevádzkových parametrov, stavov a udalostí s možnosťou vizualizácie aktuálneho stavu monitorovaných priestorov s hierarchickým členením a viacúrovňovým pohľadom na zoskupenia zariadení kritickej IT infraštruktúry, logickú a fyzickú prezentácia zariadení kritickej IT infraštruktúry, vizualizáciu nameraných údajov a odlíšenie významných zmien min. v podobe notifikácie, audiovizuálnu prezentáciu alarmov a ich históriu v podobe denníka udalostí. Verejný obstarávateľ s cieľom zabezpečenia vysokej spoľahlivosti a dostupnosti požaduje implementáciu riešenia typu fail-over s nezávislosťou od klientskeho PC, bezstratovosť zberu údajov, synchronizáciu a časovanie pri prijatých údajoch, archiváciu vstupných údajov, neduplicitu zapisovaných údajov, zotavenie po prerušení v akomkoľvek okamihu vykonávania bez dopadu na dostupnosť okolitých systémov. Poskytovanie údajov sa požaduje realizovať prostredníctvom OPC servera, webovými službami a pod.

Implementovaný IS RPI musí byť budovaný ako škálovateľný a zabezpečený proti výpadku časti infraštruktúry technológiami clustering a zálohovania funkčnosti systémov v jednom prevádzkovom mieste, kde predpokladaný nárast záťaže je možné riešiť doplnením výpočtových kapacít (t. j. serverov) bez zmeny architektúry celého riešenia s možnosťou použitia cloud ready technológie.

 

 

Bližšie informácie najdete na: