Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Územná ochrana prírody a Natura 2000 - NATURA 2000


Začiatok stránky:

NATURA 2000

                                                               NATURA 2000
Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy.
Pozostáva z chránených vtáčích území vymedzených podľa smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva - kodifikované znenie) a z území európskeho významu vymedzených podľa smernice o ochrane biotopov (smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín). V marci 2018 bolo v rámci celej EÚ vymedzených spolu 27 758 chránených vtáčích území a území európskeho významu. Výmera suchozemských lokalít je 790 213 km2 (18,18 % výmery členských štátov Európskej únie). Slovenská republika prispela do sústavy Natura 2000 41 chránenými vtáčími územiami a 642 územiami európskeho významu. Doplnenie 169 území európskeho významu schválila dňa 25. októbra 2017 vláda Slovenskej republiky a aktualizovaná databáza Natura 2000 bola 30. októbra 2017 predložená Európskej komisii. Bilaterálne rokovania s Európskou komisiou na posúdenie dostatočnosti národného zoznamu území európskeho významu sa uskutočnili 30. mája a 12. novembra 2018.
            chrapac polnyhluchan hornyorol kriklavypotik kapcavy

Chránené vtáčie územia

Chránené vtáčie územia (CHVÚ) boli v rámci Slovenska vymedzené pre 81 druhov vtáctva. Patria medzi ne napríklad orol skalný, sokol sťahovavý, výr skalný, bocian biely, bocian čierny, hlucháň hôrny, rybárik riečny, strakoš obyčajný. Aktualizovaný národný zoznam obsahuje 41 chránených vtáčích území, ktoré zaberajú 26,2% z celkovej rozlohy Slovenskej republiky. Ide o chránené územia podľa § 26 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na ktorých platí prvý stupeň ochrany a tzv. zakázané činnosti, ktoré sú vymenované v jednotlivých vyhlasovacích predpisov. Na základe poznatkov z mapovania a monitoringu výberových vtáčích druhov bol pre chránené vtáčie územia definovaný aktuálny (priaznivý/nepriaznivý) stav výberových vtáčích druhov ako základný podklad na vypracovanie programov starostlivosti.
Národný zoznam chránených vtáčích území (2003)

Aktualizácia národného zoznamu chránených vtáčích území (2010)

Všeobecné záväzné právne predpisy, ktorými boli vyhlásené chránené vtáčie územia

Mapy chránených vtáčích území
Chránené vtáčie územia je možné vyhľadávať na webovom sídle Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ako aj Európskej komisie.

Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia
Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia sú dokumentáciou ochrany prírody podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorá sa spracúva pre obdobie 30 rokov. Oficiálne prerokovanie pripomienok vykonávajú okresné úrady v sídle kraja, oznámenia o rokovaniach k jednotlivým chráneným vtáčím územiam sú priebežne zverejňované na stránke MŽP SR a úradnej tabuli miestne príslušného okresného úradu v sídle kraja.
Z celkového počtu 41 chránených vtáčích území schválila vláda Slovenskej republiky spolu 18 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia (pdf, 242 kB), ďalšie sú v štádiu prípravy resp. dopracovania.
V roku 2017 bolo schválených 6 programov starostlivosti:

http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2017/tlacove-spravy-maj-2017/ochrana-vzacnych-vtacich-druhov-dnes-pohla-dopredu-viac-ako-za-cele-roky.html
V roku 2018 pribudlo ďalších 7 programov starostlivosti:

http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2018/tlacove-spravy-jul-2018/orol-skalny-rybarik-riecny-dalsie-vzacne-druhy-dockaju-konkretnych-opatreni-vo-viacerych-lokalitach-ich-vyskytu.html
V roku 2019 bolo schválených ďalších 5 programov starostlivosti - v mesiaci júl pre CHVÚ Slovenský raj, Poľana a Chočské vrchy:

http://www.minzp.sk/spravy/2019/jun/vlada-schvalila-dalsie-tri-programy-starostlivosti-chranene-vtacie-uzemia.html;

ku ktorým pribudli v septembri ďalšie dva - pre CHVÚ Čergov a Strážovské vrchy:

http://www.minzp.sk/spravy/2019/september/vlada-schvalila-programy-starostlivosti-dalsie-dve-chranene-vtacie-uzemia.html
       poniklec bielyvtedy na vychode

Územia európskeho významu

Územia európskeho významu sú vymedzené podľa § 27 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, t.j. platí v nich druhý až piaty stupeň ochrany. Aktualizovaný národný zoznam tvorí 642 lokalít, ktoré pokrývajú 12,6% celkovej rozlohy Slovenskej republiky. Predstavujú územia, tvorené jednou alebo viacerými lokalitami, na ktorých sa nachádzajú biotopy alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú tieto chránené územia. Medzi biotopy napríklad patria alpínske travinnobylinné porasty na silikátovom podklade, bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, dubovo-hrabové lesy panónske, horské kosné lúky kosodrevina, vresoviská a medzi druhy bobor vodný, vretenica malá, zubor hrivnatý, vlk dravý, netopier obyčajný, kamzík vrchovský.
Národný zoznam území európskeho významu (2004)

- Aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu (2011)

- Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu (2017)

Vykonávacie rozhodnutia Komisie k zoznamom území európskeho významu
Európska komisia v súčinnosti s členskými štátmi EÚ pravidelne schvaľuje rozhodnutia so zoznamom území európskeho významu za jednotlivé biogeografické oblasti (regióny) a zverejňuje ich v Úradnom vestníku Európskej únie. Pri každom doplnení (aktualizácii) zo strany členských štátov sú v prílohách týchto rozhodnutí uvedené vždy všetky lokality, ktoré členské štáty v danom biogeografickom regióne navrhli. Pre Slovenskú republiku sú aktuálne platné:
vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/17 zo 14. decembra 2018, ktorým sa prijíma dvanásta aktualizácia zoznamu lokalít s európskym významom v alpskom biogeografickom regióne;
vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/16 zo 14. decembra 2018, ktorým sa prijíma desiata aktualizácia zoznamu lokalít s európskym významom v panónskom biogeografickom regióne;
Štandardizácia názvov území európskeho významu
Názvy území európskeho významu, ako všetkých chránených častí prírody a krajiny, podliehajú procesu štandardizácie. Názvy schválených i navrhovaných lokalít, boli zverejnené v 5 rozhodnutiach Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Mapy a prehľad území európskeho významu
Územia európskeho významu je možné vyhľadávať na webovom sídle Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ako aj Európskej komisie

Ďalšie zdroje informácií:

Podľa článku 12 smernice o vtákoch a podľa článku 17 smernice o biotopoch podávajú členské štáty EÚ podrobné správy. !!!NOVÉ!!! Správy za aktuálne reportingové obdobie 2013-2018 predložila Slovenská republika Európskej komisii v apríli a v júli 2019 a sú verejne dostupné na portáli https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/art12, resp. https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/art17. Obsahujú všeobecnú časť (celkový pokrok za dané obdobie) a osobitnú časť s hodnotením druhov vtáctva, resp. druhov rastlín a živočíchov európskeho významu a biotopov európskeho významu, pre ktoré bola Slovensku určená reportingová povinnosť. Správy za predchádzajúce hodnotené obdobia spracovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky do publikácií prístupných na http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=15&lang=sk.

Podrobnejšie informácie k Natura 2000 (lokality, legislatíva, publikácie a dokumenty, podrobnosti k reportingu, hodnotenie vplyvov a deklarácie Natura 2000, aktuality a iné) nájdete na stránkach Európskej komisieŠtátnej ochrany prírody SR

Členské štáty priebežne v schválenom formáte zasielajú Európskej komisii databázu území Natura 2000, databáza je prístupná na http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/n2000

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.