Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach


Začiatok stránky:

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Správne konania:

OU-TO-OSZP-2019/010018

22.08.2019 Žiadosť o súhlas na organizovanie verejného podujatia „Stredovek na Oponickom hrade“ - Obec Oponice

OU-RS-OSZP-2019/016712

22.08.2019 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub náletov drevín a krovín za účelom vysadenia ovocného sadu podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcelách na LV 613 a 611 pre Jaroslavu Prcínovú v k. ú. Lukovištia

10237/2019-6.3

22.08.2019

ou-bb-oszp1-2019-029031-sp

21.08.2019 žiadosť na udelenie súhlasu na vybudovanie a vyznačenie celkom 13 cyklotrás v regióne Horehron.

ou-bb-oszp1-2019-028901-sp

20.08.2019 žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov na organizovanie verejneho turistickeho podujatia na uzemi Narodneho parku Nizke Tatry "45.-49.rocnik Vystupu na Velky bok"

Nová web stránka

20.08.2019 Číslo konania : OU-RK-OSZP-2019/008871

Predmet konania : Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku mimo zastavaného územia obce parcela C-KN 2375

Kataster : Liptovská Štiavnica

Žiadateľ : Miloš Kollárik, Stará 167/46 Liptovská Štiavnica

OU-PO-OSZP3-2019/041888/SA

20.08.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 38 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

ou-bb-oszp1-2019-028883-sp

19.08.2019 žiadosť o odborné stanovisko či plánovaná činnosť „Dobývanie ložiska štrkopieskov Holiša – Krutkova pustatina“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov.

ou-bb-oszp1-2019-028888-sp

19.08.2019 žiadosť o odborné stanovisko či plánovaná činnosť „Inovácia kľúčových vlastností a funkcií univerzálnej a otvorenej platformy Measure-in-Motion®“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov. Lokalizácia navrhovanej činnosti: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica - R1 v zastavanom území mesta v úseku medzi čerpacou stanicou OMV a Tihányovským kaštieľom.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.