Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach


Začiatok stránky:

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Správne konania:

OU-BB-OSZP1-2019/034141-Ko

14.10.2019 Odborné stanovisko

OU-BS-OSZP-2019/001235

14.10.2019 Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemku parc. č. C KN 2629 (cintorín Lazaret) v k. ú. Banská Štiavnica, v zastavanom území mesta. Predmetom výrubu sú 2 ks tuje, ktoré poškodzujú pomník.

Nová web stránka

14.10.2019 Žiadosť o výrub drevín na parcle č. 2922/13 (ostatná plocha) , k.ú. Demänovská Dolina, obec Demänovská Dolina pre Annu Kšiňanov

OU-RK-OSZP-2019/010471-002

11.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok v počte do 80 kusov) na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu v k.ú. Liptovské Revúce, na lokalitách Krížna – Grúň, Veľká Turecká, Malá Turecká (v Národnom parku Veľká Fatra).

Žiadateľ : Aleš Mastiš – SHR, Liptovské Revúce č.334

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je možné zaslať na adresu : Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok alebo e-mailom na adresu : vojtech.olos@minv.sk

OU-CA-OSZP-2019/13523

11.10.2019 Oznámenie o začatí konania
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody začal správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov , podľ § 64 ods.1 písm.d) a § 68 písm.e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov( ďalej len " zákon o ochrane") a na základe žiadosti ŽSR, OR Žilina, sekcia železničných tratí a stavieb, ul. 1.mája 34, 010 01 Žilina 1( ďalej len" žiadateľ"). Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľ § 13 ods. 2 písm.h) zákona o ochrane prírody a krajiny na aplikáciu Herbicídu ROSTATE TF a DICOPUR M 750 na ničenie burín v staničných, traťových koľajach a nástupištiach v obvode ŽSR OR Žilina v miestach Žilina-Čadca št.hranica, Čadca-Makov, Čadca-Skalité št.hranica.
Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania na internetovej stránke www.minv.sk

OU-PO-OSZP1-2019/050739/SA

11.10.2019 Žiadosť o udelenie výnimky v súvislosti s organizovaním podujatia "Sherpa rallye" v NPR Studené doliny.

11378/2019-6.3

10.10.2019 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-PO-OSZP1-2019/050359/SJ

10.10.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - úprava toku rieky Dunajec v PIENAPe

OU-ZA-OSZP1-2019/044367/Bra

10.10.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 (4) zák . č. 543/2002 Z.z. na zmenu stavu mokrade vo veci: "Lysica - rekonštrukcia kanalizačného a vodovodného potrubia na potrubnom moste cez Varínku".

Žiadateľ: SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.