Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Letectvo a schéma obchodovania

ZAČLENENIE ČINNOSTI LETECKEJ DOPRAVY DO SCHÉMY OBCHODOVANIA S EMISNÝMI KVÓTAMI SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V RÁMCI SPOLOČENSTVA

Civilné letectvo sa stalo súčasťou schémy obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS) 1. januára 2012. Dôvodom bol rýchly rast emisií CO2 z leteckých aktivít a ich podiel na celkových emisiách Európskej únie (v súčasnosti okolo 3%). Projekcie vývoja medzinárodného letectva naznačujú nárast emisií z leteckých aktivít do roku 2020 o 70% v porovnaní s rokom 2005, aj napriek zavádzaniu opatrení na zvýšenie účinnosti paliva o 2% ročne.

Schéma pokrýva emisie z letov s odletom alebo príletom na letisko nachádzajúce sa v Európskej únii, respektíve v Európskom hospodárskom priestore (EHP- členské štáty EU + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). Výnimky týkajúce sa určitých typov letov a lietadiel sú definované v prílohe č. 1 tabuľka D zákona č. 414/2012 Z.z. Podrobnejší výklad výnimiek sa nachádza v Rozhodnutí Komisie č. 2009/450/ES.

V provom obchodovateľnom období (rok 2012) bolo celkové množstvo kvót pre letecké aktivity stanovené na úrovni 97% ročného priemeru vyprodukovaných emisií z daných činností v rokoch 2004 až 2006 (historické emisie). V druhom obchodovateľnom období (2013-2020) bolo množstvo kvót znížené na 95% historických emisií, pričom 15% kvót sa vydraží. Zvyšných 85% kvót sa alokuje bezodplatne, pričom toto množstvo zahŕňa aj 3% rezervu pre nových alebo rýchlo rastúcich prevádzkovateľov lietadiel. Kvóty sa alokujú bezodplatne na základe správy o tonokilometroch za sledovaný rok (rok končiaci 24 mesiacov před začatím nového obchodovatelného obdobia).

Prevádzkovatelia lietadla sú povinní monitorovať (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012) a overovať (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2012) svoje emisie a každoročne predkladať správu o emisiách. Následne musia odovzdať množstvo kvót ekvivaletné množstvu vyprodukovaného CO2. Alokácia a odovzdanie kvót sa realizuje prostredníctvom účtu zriadeného vnútroštátnym správcom (ICZ Slovakia a.s.) na podnet prevádzkovateľa lietadla v jednotnom európskom registry (EUTL). Schéma predstavuje ekonomicky efektívny nástroj znížovania emisií CO2, v podmienkach udržateľného rastu civilného letectva.

Bližšie informácie, vývoj diskusií a analýzy k téme začlenenia civilného letectva do EU ETS nájdete na stránke Európskej komisie - http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm.