Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov pre 3. cyklus prípravy plánov manažmentu povodí

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje

Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Dunaja pre plánovacie obdobie 2022 – 2027 a

Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Visly pre plánovacie obdobie 2022 – 2027

v lehote šiestich mesiacov od 20. 12. 2019 do 20. 06. 2020 na účely predloženia písomných pripomienok a konzultácií verejnosti, užívateľom vôd, samosprávnym krajom, obciam a dotknutým orgánom štátnej vodnej správy.
Dokument môžete stiahnuť tu: https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-aplanovacie-dokumenty/