Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Košice - Okresný úrad Košice - okolie - OU-KS-OSZP-2019/011568


Začiatok stránky:

OU-KS-OSZP-2019/011568

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Sady nad Torysou, Byster 189, 044 41 Sady nad Torysou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks drevín druh smrek obyčajný a lipa rastúcich na p .č KN-C 307/5 v k. ú. Byster, KN-C 643/6 v k. ú. Zdoba, KN-E 59 v k. ú. Zdoba. Dôvodom výrubu je, že sa jedná o suché dreviny.

Žiadosť doručená dňa: 12. 08. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou forma na Okresný úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.