Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Žarnovica - OU-ZC-OSZP-2019/000792


Začiatok stránky:

OU-ZC-OSZP-2019/000792

OKRESNÝ ÚRAD ŽARNOVICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
č. konania: OU-ZC-OSZP-2019/000792

Vec
Oznámenie o začatí konania na úseku ochrany prírody a krajiny.

Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 21.05.2019 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti Ing. Martina Mráza a Ing.Veroniky Mrázovej týkajúcej sa realizácie stavebného zámeru rekreačnej chaty v katastrálnom území Kopanice, okres Žarnovica.
Lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia obce na parcele KN-C č. 762/3, ktorá je v katastri nehnuteľností evidovaná ako druh pozemku – trvalý trávny porast o celkovej výmere 4 600 m2 vo vlastníctve žiadateľov.
Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na poškodenie alebo zničenie biotopu európskeho významu – Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (NATURA 2000: 6510). Na uvedenej lokalite zároveň platí podľa § 18 zákona o ochrane prírody a krajiny 2. stupeň územnej ochrany, nakoľko sa jedná o územie Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.
Žiadatelia priložili k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 10 €, čím splnil podmienku žiadateľa ako fyzickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 160, bod 1, ako aj projektovú dokumentáciu stavby.
Toto oznámenie o začatí správneho konania sa zverejňuje v zmysle § 82 ods. 7 ako konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom č. 543/2002 Z.z.
V súlade s § 82 ods. 3 žiadame združenia s právnou subjektivitou o potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na Okresnom úrade Žarnovica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica alebo elektronicky na zuzana.polcova@minv.sk.
Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Žarnovica, odbore starostlivosti o životné prostredie, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.