Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Envirovýchova na Slovensku sa rozvíja aj vďaka zahraničným fondom

13.05.2019

Ministerstvo životného prostredia SR dlhodobo dbá na podporu envirovýchovy. Najnovšie prostredníctvom rezortnej Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), bude mať k dispozícií 1,2 milióna EUR na dobudovanie strediska environmentálnej výchovy Dropie.

Ide o schválený preddefinovaný projekt v rámci programu SK Climate – zmierňovanie a adaptácia na zmenu klímy. Bude financovaný z Finančných mechanizmov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva spolu s projektovými partnermi z Nórska Bjerknes center a mestom Trøndheim. Alokácia projektu je 1,2 mil. EUR. Prijímateľom a realizátorom projektu bude SAŽP. „Mimoriadne ma teší, že práve oblasť životného prostredia a zmeny klímy má v rámci Nórskeho finančného mechanizmu vysokú prioritu a podarí sa nám podporiť kvalitné projekty ako jednému z prvých ministerstiev, ktoré gestorujú Nórske fondy“ povedal štátny tajomník Norbert Kurilla, ktorý má na starosti administráciu Nórskeho finančného mechanizmu.

Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) Dropie je súčasťou Odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, ktorý je organizačnou jednotkou Slovenskej agentúry životného prostredia. Stredisko, ktoré sa nachádza pri Zemianskej Olči a je bývalou chovnou stanicou dropa veľkého, má ambíciu sa stať pilotným príkladným centrom environmentálnej výchovy na Slovensku. Dropie v súčasnosti zabezpečuje neformálne vzdelávanie v podobe praktickej environmentálnej výchovy pre širokú cieľovú skupinu - prioritne pre deti materských škôl a žiakov základných škôl. Programy sú orientované na spoznávanie regiónu Dolného Žitného ostrova a prezentáciu prírodných hodnôt CHVÚ Ostrovné Lúky.

K týmto aktivitám by vzhľadom na klimatickú zmenu chcel viesť environmentálnu výchovu v celej komplexnosti – a to nielen pre školy, ale aj pre samosprávy a iné cieľové skupiny v rámci územia SR. Kľúčovými témami by mali byť princípy nízkoemisnej mobility a energetiky, obnovu prirodzených tokov energie, vody, uhlíka, dusíka a fosforu, spolu s ochranou diverzifikovanej krajinnej štruktúry v regióne (obnova mokradí, zelené strechy, organické poľnohospodárstvo, ...).

Program SK-Climate je podporovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu. Celková alokácia na program z oboch finančných mechanizmov vrátane spolufinancovania zo ŠR predstavuje 18 823 530 EUR. V rámci programu budú Podporované najmä projekty so zameraním na mitigačné a adaptačné opatrenia v mestách, v školách a projekty na zvyšovanie povedomia o zmene klímy. Dôležitou súčasťou programu je aj bilaterálna spolupráca s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom.