Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Ružomberok - OU-RK-OSZP-2019/002653-004


Začiatok stránky:

OU-RK-OSZP-2019/002653-004

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci návrhu (podnetu) ŠOP SR, Správy Národného parku Nízke Tatry Banská Bystrica na zabezpečenie ochrany biotopu hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v okrese Ružomberok, v k.ú. Liptovská Lúžna a súčasne na území Národného parku Nízke Tatry, v území európskeho významu SKUEV 0302 Ďumbierske Tatry a v Chránenom vtáčom území Nízke Tatry.
Obhospodarovateľom (užívateľom) lesných pozemkov je Urbariát – pozemkové spoločenstvo Liptovská Lúžna.
Ústne pojednávanie sa uskutoční 12.marca 2019 o 9:00 hod. na Okresnom úrade Ružomberok, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie A.Hlinku 74, Ružomberok, č.dverí 2.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.