Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2019/003328

07.02.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Obec Odorín, Odorín 266, 053 22 Odorín

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov v počte 2 ks - borovica čierna (Pinus nigra) na pozemku parc. č. C-KN 174 v k. ú. Odorín, vedenom ako zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve obce Odorín, z dôvodu, že stromy zasahujú do prístavby Požiarnej zbrojnice, súčasne je v tomto mieste plánované umiestnenie žumpy.

Žiadosť doručená dňa: 07. 02. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.