Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP_2019/004362

06.02.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Bajany
Žiadateľ:
Obec Bajany, OcÚ 161, 072 54

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1000 m2 krovín, rastúcich na parc. č. 428, k. ú. Bajany.

Odôvodnenie žiadosti:
Vyčistenie náletových drevín na cintríne.
Žiadosť doručená dňa:
1.2.2019
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.