Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP-2018/11555-Pa


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP-2018/11555-Pa

Žiadosť Pozemkového spoločenstva Háj Pavlova Ves, 032 21 Bobrovec, IČO 42060176 o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na výrub drevín na parcele č.KN-C 59/3 (KN-E 1234), druh pozemku trvalé trávne porasty v k.ú. Babky.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.