Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/046697/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/046697/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu ustanoveného v § 15 ods. (1) písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub inváznych drevín v povodí rieky Orava na lokalitách, ktoré boli schválené pri protipovodňových prehliadkach.

Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80  Piešťany

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.