Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Iné - Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia„


Začiatok stránky:

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia„

Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorú pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR v roku 2014, bola schválená uznesením vlády SR č. 148/2014. Z uznesenia vlády SR vyplýva povinnosť predložiť na rokovanie vlády aktualizáciu národnej adaptačnej stratégie s ohľadom na najnovšie vedecké poznatky v oblasti zmeny klímy do 30. apríla 2018 (úloha B.2. uznesenia vlády SR).

Ministerstvo životného prostredia SR preto v roku 2017 začalo prípravu aktualizácie stratégie, ktorá je zameraná na definovanie všeobecnej vízie adaptačnej politiky, hodnotenie súčasného stavu adaptácie v rozhodujúcich oblastiach a sektoroch a aktualizáciu súboru adaptačných opatrení a rámca na ich realizáciu. Na príprave aktualizácie stratégie sa podieľala pracovná skupina pre adaptáciu. Komisia pre koordináciu politiky zmeny klímy na úrovni štátnych tajomníkov bola informovaná o stave aktualizácie národnej adaptačnej stratégie 21. júna 2017.

Aktualizovaná Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy podlieha posudzovaniu vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko predstavuje významnú zmenu strategického dokumentu a svojim charakterom spĺňa definíciu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom dlhodobého charakteru.

Ministerstvo životného prostredia SR v tejto súvislosti oznamuje, že začalo posudzovanie vplyvov tohto strategického dokumentu na životné prostredie. Oznámenie o strategickom dokumente vypracované podľa prílohy č. 2 zákona sa nachádza na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia. K nahliadnutiu je k dispozícii na adrese Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, , tel.: 02/59562246, v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h.

Stanoviská k oznámeniu je možné zaslať na adresu Ministerstva životného prostredia SR do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené dňa 29. septembra 2017.

Súvisiace odkazy

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.