Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Ružomberok - OU-RK-OSZP-2017/009037-002


Začiatok stránky:

OU-RK-OSZP-2017/009037-002

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na oplotenie pozemkov parc.č.E-KN 1509,1510 v k.ú. Hubová (za hranicou zastavaného územia obce) v území, na ktorom platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (ochranné pásmo Národného parku Veľká Fatra) z dôvodu farmového chovu oviec, kôz a poľovnej raticovej zveri; žiadateľ Miroslav Gerec, Mokraď 275/5, Hubová. 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.