Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/035386/Kr


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/035386/Kr

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Žilina, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina

Žiadosť: vo veci vydania odborného stanoviska podľa § 28 ods.4 zákona č.543/2002 Z.z. k stavbe približovacia linka v lokalite  " Húkadlo", JPRL č.246,247, parcela C-KN č.1294 v k.ú. Blatnica,okres Martin na území NP Veľká Fatra.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.