Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-TO-OSZP-2019/010018

22.08.2019 Žiadosť o súhlas na organizovanie verejného podujatia „Stredovek na Oponickom hrade“ - Obec Oponice

OU-RS-OSZP-2019/016712

22.08.2019 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub náletov drevín a krovín za účelom vysadenia ovocného sadu podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcelách na LV 613 a 611 pre Jaroslavu Prcínovú v k. ú. Lukovištia

10237/2019-6.3

22.08.2019

ou-bb-oszp1-2019-029031-sp

21.08.2019 žiadosť na udelenie súhlasu na vybudovanie a vyznačenie celkom 13 cyklotrás v regióne Horehron.

ou-bb-oszp1-2019-028901-sp

20.08.2019 žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov na organizovanie verejneho turistickeho podujatia na uzemi Narodneho parku Nizke Tatry "45.-49.rocnik Vystupu na Velky bok"

Nová web stránka

20.08.2019 Číslo konania : OU-RK-OSZP-2019/008871

Predmet konania : Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku mimo zastavaného územia obce parcela C-KN 2375

Kataster : Liptovská Štiavnica

Žiadateľ : Miloš Kollárik, Stará 167/46 Liptovská Štiavnica

OU-PO-OSZP3-2019/041888/SA

20.08.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 38 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

ou-bb-oszp1-2019-028883-sp

19.08.2019 žiadosť o odborné stanovisko či plánovaná činnosť „Dobývanie ložiska štrkopieskov Holiša – Krutkova pustatina“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov.

ou-bb-oszp1-2019-028888-sp

19.08.2019 žiadosť o odborné stanovisko či plánovaná činnosť „Inovácia kľúčových vlastností a funkcií univerzálnej a otvorenej platformy Measure-in-Motion®“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov. Lokalizácia navrhovanej činnosti: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica - R1 v zastavanom území mesta v úseku medzi čerpacou stanicou OMV a Tihányovským kaštieľom.

ou-bb-oszp1-2019-028895-sp

19.08.2019 žiadosť k povoleniu výnimky na organizovanie verejného turistického podujatia Prechod SNP pre Klub slovenských turistov Baník Špania Dolina. Prechod SNP hrebeňom Nízkych Tatier po turistickom chodníku, ktorý je označený červenou a zelenou farbou, sa uskutoční z Telgártu na Španiu Dolinu.
žiadosť o predĺženie rozhodnutia:OU-BB-OSZP1-2015010764-SP zo dňa 30.04.2015

OU-PO-OSZP1-2019/041271/SA

16.08.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s usporiadaním verejnosti prístupného spoločenského podujatia "Expedícia Východné Karpaty JCS 2019" v CHKO Východné Karpaty a v NP Poloniny.

OU-NZ-OSZP-2019/015478

16.08.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie zariadenia na vodnom toku, na státie plávajúceho zariadenia na vodnom toku a na prevádzku prístaviska – pristávacie mólo na rieke Ipeľ pre kajaky - Obec Chľaba

OU-PO-OSZP1-2019/041269/KM

15.08.2019 Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods.4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Brezová alej

15.08.2019

OU-MT-OSZP-2019/13668-Mu

15.08.2019 Ochrana biotopov hlucháňa hôrneho na území NP Veľká Fatra v okrese Martin na LC Kantor - obmedzovanie resp. zakázanie niektorých lesohospodárskych činností (§ 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Prihlásenie je možné na adresu OÚ Martin, odboru starostlivosti o ŽP alebo na adresu e mailu: milan.mucha@minv.sk
Termín prihlásenia sa do konania končí 22. 08. 2019

OU-LM-OSZP-2019/10212-Pa

15.08.2019 Žiadosť Márie Trnkovej, Červená Hora 1649/81, 963 01 Krupina o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na výrub 15 ks drevín (smrek obyčajný) rastúcich na parcelách č. KN-E 10633 (KN-C 10621/75), druh pozemku trvalé trávne porasty v k.ú. Pribylina.

OU-BB-OSZP1-2019/027918-Ku

15.08.2019 Odborné stanovisko

OU-BS-OSZP-2019/001029

14.08.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemkoch parcelné čísla E KN 963/2 a 962/7 v katastrálnom území obce Prenčov

2019/030204/Vk

14.08.2019 Žiadosť Michala Burského, Horné Orešany č. 580 o povolenie výnimky zo zakázanej činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 216/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty, na umiestnenie stavby rodinného domu na KN-C parcele č. 700/165 v k. ú. Horné Orešany. Žiadateľ zároveň požiadal o vydanie súhlasu na oplotenie tejto parcely, ktorá sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a v Chránenom vtáčom území Malé Karpaty.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]