Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2017/012732/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2017/012732/Ryb

Žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, či navrhovanú činnosť podľa projektu „8858 - Rajecká Lesná - rozšírenie NNK pre chaty Kubinec“, je potrebné posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ: ELSPOL-SK, s.r.o., Ľ. Štúra 778/46, 029 01  Námestovo

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.