Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Trenčín - Okresný úrad Trenčín - OU-TN-OSZP3-2016/036216


Začiatok stránky:

OU-TN-OSZP3-2016/036216

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí konania

 

         Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ul. Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na adresu:  v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

          Žiadateľ: Michal Pšenek, C II. 89/41, 018 41 Dubnica nad Váhom, žiada o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku č. 4336, k. ú. Horné Sŕnie, mimo zastavaného územia obce.

 

Správne konanie sa začalo dňa 01.12.2016.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.