Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Banner Geologický prieskum pravdepodobných enviromentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu zeme a modelovaním

Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Operačný program: OP Životné prostredie, Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo, 4.1 Odpadové hospodárstvo
Kód výzvy: OPZP-PO4-14-1
Kód ITMS: NFP24140110303
Celkové výdavky projektu: 2 249 327,58 EUR
Z Kohézneho fondu (ERDF/KF): 1 911 928,44 EUR
Zo Štátneho rozpočtu (ŠR): 337 399,13 EUR
Časový rámec realizácie projektu: 7/2015 – 12/2015

  

Cieľ projektu

Cieľom geologickej úlohy je analýza, interpretácia a syntéza údajov diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a hydrologicko-hydrogeologického modelovania na vymedzených 87 lokalitách Slovenskej republiky vyznačujúcich sa prítomnosťou pravdepodobnej environmentálnej záťaže.

 

Východisková situácia

Environmentálne záťaže predstavujú dlhodobý závažný environmentálny problém SR. V minulosti vznikali najmä pri neodbornej manipulácii s nebezpečnými látkami, ktoré sa priamo alebo nepriamo dostávali do jednotlivých zložiek životného prostredia a dlhodobo ich kontaminovali. Pôvodcovia znečistenia neboli legislatívne nútení podnikať opatrenia na jeho odstraňovanie, prípadne minimalizáciu jeho negatívnych účinkov na životné prostredie a zdravie ľudí, v dôsledku čoho existuje dnes na našom území množstvo potvrdených environmentálnych záťaží. Od 1. januára 2012 vstúpil do platnosti zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 409/2011 Z. z. bolo zastavené konanie o určení povinnej osoby pre predmetné environmentálne záťaže. Podľa § 5 ods. 7 zákona č. 409/2011 Z. z. vláda SR rozhodla na návrh MŽP SR, že pre predmetné environmentálne záťaže je príslušným ministerstvom, ktoré má zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby, MŽP SR (uznesenie vlády SR č. 150/2013 zo dňa 3. apríla 2013).
Ciele projektu sú definované v plnom súlade so strategickými plánovacími dokumentmi pre systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží „Štátny program sanácie environmentálnych záťaží SR (2010 - 2015)" a „Vodný plán Slovenska“.

 

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Realizácia projektu prispeje k získaniu podrobných informácií o stave kontaminácie podzemných vôd a horninového prostredia na 87 lokalitách v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky. Dôraz bude kladený na výber najvhodnejších leteckých a satelitných snímok a metód hydrologicko-hydrogeologického modelovania pre prieskum environmentálnych záťaží. Realizácia prieskumných prác neohrozí stav životného prostredia. Pri ich realizácii bude kladený dôraz na kvalitu, komplexnosť a finančnú efektívnosť prác vo vzťahu k definovaným cieľom projektu. Po ukončení projektu sa významne zlepší informačná báza o stave jednotlivých zložiek životného prostredia, hlavne podzemnej a povrchovej vody, pôdy a horninového prostredia a o možnostiach sanácie skúmaných environmentálnych záťaží.
Výsledky prieskumných prác budú slúžiť ako podkladové informácie na vypracovanie návrhu sanačných prác. Po ukončení prieskumných prác budú dosiahnuté výsledky prezentované širokej verejnosti.

 

Spôsob realizácie projektu

Prieskum a vypracovanie záverečnej správy bude vykonané v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom - vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a podľa Smernice MŽP SR č. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov v Geografickom informačnom systéme (GIS).

Hlavný cieľ projektu: Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním
Aktivita 1: Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním
Aktivita 2: Hodnotenie kvality priebehu a výstupov projektu
Podporné aktivity projektu sú:

 

Pre dosiahnutie stanoveného cieľa budú realizované geologické práce na 87 lokalitách. Aktivita 1 bude zabezpečená dodávateľským spôsobom (verejné obstarávanie). Aktivita 2 bude zabezpečená zamestnancami MŽP SR. Interná finančná kontrola bude zabezpečená vlastnými kapacitami MŽP SR.

 

Udržateľnosť výsledkov projektu

Výstupy projektu zabezpečia naplnenie významnej fázy riešenia problematiky EZ – ich podrobný prieskum. Dlhodobá udržateľnosť projektu bude zabezpečená prostredníctvom verejne dostupných informácií o environmentálnych záťažiach v podobe záverečných správ, databáz a informačného systému EZ. Prieskumom environmentálnych záťaží sa naplnia dlhodobé ciele ŠPS EZ (2010 – 2015) a zvýši sa informovanosť odbornej a laickej verejnosti o dosiahnutých výsledkoch a ďalších možnostiach sanácie a monitoringu lokalít.

 

Lokality

 

 1. Udavské ‐ železničná stanica SK/EZ/HE/264 
 2. Košarovce ‐ Pastovník ‐ sklad PHM SK/EZ/HE/249 
 3. Valaškovce (vojenský obvod) ‐ umývacia rampa SK/EZ/HE/265 
 4. Prešov ‐ paneláreň SK/EZ/PO/690 
 5. Poprad ‐ ČS PHM ‐ areál SAD SK/EZ/PP/700 
 6. Svit ‐ ČS PHM Hlavná ul. SK/EZ/PP/709 
 7. Stropkov ‐ areál PD Ondava SK/EZ/SP/914 
 8. Snina ‐ Vihorlat ‐ koľajisko SK/EZ/SV/931 
 9. Bystré ‐ bývalá tehelňa TEMAKO SK/EZ/VT/1007 
 10. Hencovce ‐ areál Bukocel ‐ stáčanie mazutu SK/EZ/VT/1016 
 11. Vranov nad Topľou ‐ Čemerné ‐ areál tehelne SK/EZ/VT/1042 
 12. Vranov nad Topľou ‐ ČS PHM Dlhá ul. SK/EZ/VT/1045 
 13. Čičava ‐ areál poľnohospodárskeho družstva SK/EZ/VT/1011 
 14. Margecany ‐ Rušňové depo, Cargo a.s. SK/EZ/GL/1879 
 15. Zvolen ‐ armádne objekty SK/EZ/ZV/1805 
 16. Liptovský Mikuláš ‐ Rušňové depo, Cargo a.s. SK/EZ/LM/1884 
 17. Liptovský Hrádok ‐ Rettenmeier Tatra Timber SK/EZ/LM/403 
 18. Ružomberok ‐ areál Texicomu ‐ mazutové hospodárstvo SK/EZ/RK/748 
 19. Ľubochňa ‐ areál lesov, OZ Liptovský Hrádok SK/EZ/RK/742 
 20. Bytča ‐ bývalý areál SAD SK/EZ/BY/89 
 21. Bytča ‐ KK NEFT ‐ Bytča ‐ Hrabové SK/EZ/BY/93 
 22. Čadca ‐ SAD SK/EZ/CA/168 
 23. Trstená ‐ bývalý sklad pohonných hmôt ‐ Hámričky SK/EZ/TS/973 
 24. Žilina ‐ Rušňové depo, Cargo a.s. SK/EZ/ZA/1882 
 25. Trenčín ‐ SAD SK/EZ/TN/959 
 26. Báč ‐ bývalá STS SK/EZ/DS/182 
 27. Holíč ‐ olejové hospodárstvo kotolne SK/EZ/SI/852 
 28. Pohronský Ruskov ‐ mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru SK/EZ/LV/440 
 29. Nitra ‐ rušňové depo (Cargo) SK/EZ/NR/559 
 30. Zlaté Moravce ‐ rušňové depo SK/EZ/ZM/1118 
 31. Levice ‐ ŽSR ‐ okolie nadzemných nádrží SK/EZ/LV/437 
 32. Myjava ‐ areál bývalej SAM SK/EZ/MY/519 
 33. Nové Mesto nad Váhom ‐ rušňové depo SK/EZ/NM/532 
 34. Nižná Polianka ‐ sklad agrochemikálií SK/EZ/BJ/44 
 35. Ľubiša ‐ areál PD SK/EZ/HE/251 
 36. Čabiny ‐ areál PD SK/EZ/ML/500 
 37. Dubová ‐ sklad agrochemikálií SK/EZ/SK/864 
 38. Soboš ‐ sklad agrochemikálií SK/EZ/SK/875 
 39. Jarabina ‐ sklad agrochemikálií SK/EZ/SL/883 
 40. Osadné ‐ sklad pesticídov v areáli bývalého PD SK/EZ/SV/926 
 41. Čaklov ‐ areál bývalého PD SK/EZ/VT/1009 
 42. Komárany ‐ sklad agrochemikálií SK/EZ/VT/1021 
 43. Sačurov ‐ starý parný mlyn SK/EZ/VT/1032 
 44. Krásnohorské Podhradie ‐ sarkofág pod Kaplnou SK/EZ/RV/783 
 45. Rykynčice ‐ sklad starých agrochemikálií SK/EZ/KA/291 
 46. Magnezitovce ‐ pesticídny sklad SK/EZ/RA/733 
 47. Jestice ‐ pesticídny sklad SK/EZ/RS/762 
 48. Šurice ‐ bývalé PD ‐ pesticídny sklad SK/EZ/LC/373 
 49. Závadka nad Hronom ‐ areál Poľnospol Plus SK/EZ/BR/78 
 50. Veľká Čalomija ‐ pesticídny sklad SK/EZ/VK/1003 
 51. Malé Dvorníky ‐ sklad pesticídov SK/EZ/DS/195 
 52. Udavské ‐ skládka pod obaľovačkou SK/EZ/HE/263 
 53. Malá Lodina ‐ VD Ružín SK/EZ/KS/1998 
 54. Kecerovce ‐ skládka TKO Kecerovské Pekľany II SK/EZ/KS/347 
 55. Stará Turá ‐ skládka KO Drahý vrch SK/EZ/NM/535 
 56. Horné Naštice ‐ skládka popolčeka SK/EZ/BN/55 
 57. Dežerice ‐ skládka TKO Veronika SK/EZ/BN/58 
 58. Dežerice ‐ odkalisko VAB SK/EZ/BN/1926 BN TN
 59. Rosina ‐ skládka popolčeka ‐ odkalisko SK/EZ/ZA/1062 
 60. Žilina ‐ Trnové ‐ odkalisko popolčeka SK/EZ/ZA/1840 
 61. Bratislava ‐ Ružinov ‐ Na paši č. 4 ‐ chemická čistiareň SK/EZ/B2/124 
 62. Bratislava ‐ Nové Mesto ‐ Tepláreň II ‐ Turbínová ‐ Magnetová ul. SK/EZ/B3/140 
 63. Vráble ‐ areál Tesly (TESGAL) SK/EZ/NR/566 
 64. Šurany ‐ bývalý areál Elitexu a STS SK/EZ/NZ/605 
 65. Horné Orešany ‐ čas Majdan ‐ bývalá chem. továreň SK/EZ/TT/977 
 66. Hodruša ‐ Hámre ‐ Sandrik SK/EZ/ZC/1074 
 67. Nová Baňa ‐ areál bývalých Závodov technického skla SK/EZ/ZC/1077 
 68. Žarnovica ‐ areál bývalej Preglejky SK/EZ/ZC/1081 
 69. Prešov ‐ bývalý závod ZPA SK/EZ/PO/689 
 70. Prešov ‐ Solivary SK/EZ/PO/693 
 71. Lipany ‐ areál ZVL SK/EZ/SB/808 
 72. Stročín ‐ areál bývalej chemickej čistiarne SK/EZ/SK/876 
 73. Stará Ľubovňa ‐ SKRUTKÁREŇ‐EXIM SK/EZ/SL/891 
 74. Strihovce ‐ sklad chemikálií bývalého VD Podvihorlat SK/EZ/SV/935 
 75. Vranov nad Topľou ‐ areál bývalého podniku Slovenka SK/EZ/VT/1040 
 76. Krompachy ‐ Kovohuty SK/EZ/SN/897 
 77. Dubnica nad Váhom ‐ ZVS SK/EZ/IL/272 
 78. Trenčianske Bohuslavice ‐ areál Hydrostavu SK/EZ/NM/536 
 79. Nováky ‐ Vojenský opravárenský podnik SK/EZ/PD/628 
 80. Partizánske ‐ ZDA ‐ sklad chemikálií SK/EZ/PE/639 
 81. Trenčín ‐ Letecké opravovne SK/EZ/TN/957 
 82. Žilina ‐ areál ZVL SK/EZ/ZA/1067 
 83. Oščadnica ‐ FRACHO SK/EZ/CA/173 
 84. Čadca ‐ AVC ‐ supermarket SK/EZ/CA/1959 
 85. Liptovský Mikuláš ‐ Velvetex SK/EZ/LM/410 
 86. Ružomberok ‐ areál SCP ‐ závod SUPRA SK/EZ/RK/747 
 87. Bytča ‐ VURAL ‐ prevádzka Hrabové SK/EZ/BY/96

 

Tento projekt je spolufinacovaný z Kohézneho fondu

Logo Programme co-funded by the EU

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.