Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Košice - Okresný úrad Košice - OU-KE-OSZP1-2015/036080


Začiatok stránky:

OU-KE-OSZP1-2015/036080

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K projektu „Protipožiarna lesná cesta Háj, Výstavba a rekonštrukcia“, v k. ú. Betlanovce.

Žiadateľ: Akron a.s. Hrabušice, Hviezdoslavova 495, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Protipožiarna lesná cesta Háj, Výstavba a rekonštrukcia“, v k. ú. Betlanovce.

Žiadosť doručená dňa: 23.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.