Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Košice - Okresný úrad Košice - OU-KE-OSZP1-2015/022073


Začiatok stránky:

OU-KE-OSZP1-2015/022073

 

Žiadosť o povolenie výnimky v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na území NPR Morské oko.
Žiadateľ: SKIPTON, s.r.o., Slanská 20A, 080 06 Prešov
Predmet žiadosti: Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov v zmysle ust. § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovými vozidlami a motorovou štvorkolkou na pozemky za hranicami zastavaného územia obce na území NPR Morské oko (5. stupeň ochrany v zmysle zákona) za účelom prístupu k zariadeniam, ktoré sa nachádzajú na parcelách č. 829/2, 829/3, 829/4, 831 v k. ú. obce Remetské Hámre. Jedná sa o chatu so sup. číslom 305, ubytovňu bez sup. čísla s ubytovacou kapacitou 6+16 lôžok, ktoré sú celoročne využívané, ihrisko a sociálne zariadenie. Predmetné parcely, na ktorých sa nachádzajú uvedené nehnuteľnosti sú vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom žiadosti o výnimku je zabezpečenie prevádzky týchto zariadení, ich údržby, zásobovania a dopravy samotných užívateľov.

Žiadosť doručená dňa: 22.05.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.