Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nový zákon pomôže znížiť riziko závažných priemyselných havárií

18.02.2015

Predchádzanie vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedzenie následkov takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok je cieľ zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, ktorý dnes schválila vláda. Právna norma prináša povinnosti pre prevádzkovateľov dotknutých podnikov tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali sa následky havárie.

Ministerstvo životného prostredia návrhom zákona reagovalo na požiadavku transpozície európskej smernice o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok. Tú má Slovensko premietnuť do svojej legislatívy do konca mája. Návrh zákona zosúlaďuje časť, ktorá sa týka nebezpečných látok, s legislatívou v oblasti chemických látok. Zlepšiť sa má prístup verejnosti k informáciám o bezpečnosti, či účasť na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti. Sprísňujú sa aj normy pre vykonávanie inšpekcií v podnikoch. Legislatívny rámec v určitých oblastiach znižuje administratívnu záťaž pre podnikateľskú aj verejnú sféru.

Právna norma by mala v prípade súhlasného stanoviska parlamentu a prezidenta nadobudnúť účinnosť od 1. augusta 2015.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR