Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Košice - Okresný úrad Košice - OU-KE-OSZP1-2015/010532


Začiatok stránky:

OU-KE-OSZP1-2015/010532

 

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona o OPaK na výsadbu nepôvodných druhov rastlín na poľnohospodárskych pozemkoch v k. ú. obce Malé Trakany.
Žiadateľ: TBM, s.r.o., Stierova 5, 040 23 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona o OPaK na výsadbu nepôvodných druhov rastlín za účelom pestovania rýchlo rastúcich drevín (topoľ šľachtený – Populus nigra x Maximowiczii – MAX-4) na poľnohospodárskych pozemkoch v k. ú. obce Malé Trakany o výmere 35,4 ha. Dotknuté územie sa nachádza v extraviláne obce Malé Trakany, cca 0,8-2,7 km východne od zastavaného územia obce a cca 500 m severne od štátnej hranice s Maďarskom.

Žiadosť doručená dňa: 16.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.