Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP: Geológovia podporili projekt Trvalo udržateľné plánovanie kameniva v juhovýchodnej Európe

19.11.2014

Aké budú požiadavky na kamenivo v kontexte geológie, dopravnej dostupnosti, ochrany prírody a krajiny a plánov v oblasti výstavby a dopravy? Odpovede na tieto otázky riešili geológovia a odborníci 27 partnerských organizácií z 13 krajín juhovýchodnej Európy a Turecka v projekte Trvalo udržateľné plánovanie pre oblasť kameniva v juhovýchodnej Európe (Sustainable Aggregates Planning in South East Europe – SNAP-SEE). Projekt bol financovaný z programu medzinárodnej spolupráce EÚ – Program Juhovýchodná Európa. Slovenská republika sa v období od októbra 2012 do novembra 2014 podieľala na riešení projektu vďaka odborníkom Ministerstva životného prostredia SR. 

Motívom pre vznik projektu bola potreba systémového riešenia viacerých problematických otázok na európskej úrovni. Išlo napr. o harmonizáciu prístupov, plánovania a legislatívy, zlepšenie budúceho prístupu ku zdrojom kameniva, stanovenie priorít pri prístupe ku zdrojom kameniva, zjednodušenie procesu povoľovania, riešenie kompatibility ťažobných činností s ochranou prírody a krajiny, odstránenia neprimeraných bariér v oblasti recyklácie kameniva, čo napomôže trvalému zabezpečeniu dodávok kameniva pre budúcnosť. Ministerstvo životného prostredia SR pri riešení projektu úzko spolupracovalo so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Slovenskou technickou univerzitou a so Slovenským združením výrobcov kameniva.

Popri spracovaní a analyzovaní dát pre plánovacie nástroje v oblasti kameniva na národnej úrovni boli ďalšou aktivitou projektu konzultácie so zainteresovanými subjektmi a budovanie kapacít pre plánovanie. Ich cieľom bolo nielen presviedčať ľudí prostredníctvom argumentov ekonomického alebo legislatívneho charakteru, ale ich aj učiť o potrebe kameniva od každodenných potrieb jednotlivca až po celoštátnu infraštruktúru nevyhnutnú pre celú spoločnosť. Pri konzultáciách boli posilnené väzby a spolupráca medzi štátnymi inštitúciami, priemyslom a tretím sektorom, pričom bol zdôraznený význam kameniva v surovinovej politike štátu.

Hlavným výstupom projektu bolo vypracovanie jednotného súboru nástrojov (Toolbox) pre podporu plánovania primárneho aj sekundárneho kameniva na národnej úrovni. Toolbox pozostáva zo štyroch publikácií, konkrétne je to Vízia najlepšej praxe pre plánovanie kameniva v JV Európe, Príručka o zbere a metódach analýzy údajov pre plánovanie v oblasti kameniva, Príručka pre budovanie kapacít a konzultácie so zainteresovanou verejnosťou a Zostavenie plánu trvalo udržateľného nakladania s kamenivom.

Viac informácií o projekte poskytne projektová manažérka a generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR, RNDr. Vlasta Jánová, PhD. na e-mailovej adrese .

Odbor komunikácie MŽP SR