Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tlačové správy - SIŽP: Inšpektori ochrany prírody a krajiny uložili pokuty za vyše 48 tisíc eur


Začiatok stránky:

SIŽP: Inšpektori ochrany prírody a krajiny uložili pokuty za vyše 48 tisíc eur

Inšpektori ochrany prírody Slovenskej inšpekcie životného prostredia vykonali v prvom polroku tohto roka celkovo 187 kontrol, za ktoré uložili 52 pokút vo výške 48 193,17 eur. Najvyššiu pokutu 16 tisíc eur dostalo Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa v Čertižnom v okrese Medzilaborce. To si objednalo výrub drevín, v rámci ktorého bolo bez súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody vyrúbaných 1 212 drevín a 10 740 metrov štvorcových krovín. Výrub sa uskutočnil na území Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty s 2. stupňom ochrany, v Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina, ako aj na území európskeho významu Dukla s 2. stupňom ochrany.

Spoločnosti VÁHOSTAV – SK bola uložená pokuta 9 958,17 eur za to, že terénnymi úpravami a ťažbou štrku uskutočnila zmenu stavu mokrade v katastrálnom území obce Turany bez súhlasu orgánu ochrany prírody. Pokutu 3 000 eur dostala aj fyzická osoba z Bratislavy za to, že neposkytla zamestnancom inšpekcie súčinnosť pri výkone štátneho dozoru a bez oznámenia opustila pred ukončením miesto jeho výkonu, čím znemožnila vykonať potrebné zisťovania.

Inšpektori ochrany prírody kontrolovali najmä dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi – zákon CITES a s ním súvisiacich nariadení Európskej únie.

Na základe požiadavky Ministerstva životného prostredia SR, ako výkonného orgánu CITES na Slovensku, vykonala SIŽP niektoré špecificky zamerané kontroly. Išlo napríklad o nakladanie s poľovníckymi trofejami nosorožca tuponosého a slona afrického. Pri kontrolách, v ktorých inšpektori pokračujú aj v tomto polroku, sa nezistilo porušenie zákona. Porušenie zákona nezistili ani pri kontrole spôsobu nadobudnutia a pôvodu pumy americkej.

V rámci zákona o ochrane prírody a krajiny inšpektori kontrolovali výrub a poškodzovanie drevín, invázne rastliny, zmeny stavu mokradí, poškodzovanie biotopov európskeho a národného významu, zásahy do lesných porastov, ale aj vjazd motorových vozidiel alebo bicyklov do chránených území. V oblasti druhovej ochrany boli kontroly zamerané na chránené vtáky, živočíchy a chránené rastliny a na plnenie podmienok výnimiek na odstrel medveďa hnedého. V niekoľkých prípadoch inšpektori kontrolovali aj podmienky výnimiek na odstraňovanie hniezd belorítky obyčajnej či odstrel krkavcovitých vtákov. V dvoch prípadoch išlo o kontrolu dodržiavania podmienok rozhodnutí na odstraňovanie hrádzí chráneného živočícha bobra vodného.

Pri kontrole zákona CITES inšpektori zistili aj porušenie nariadení EÚ. V jednom prípade išlo o dovoz piatich exemplárov vretenice retiazkovej do Európskeho spoločenstva bez potrebného povolenia. Porušenie nariadenia EÚ sa zistilo aj pri jednom subjekte, ktorý nevrátil vydávajúcemu výkonnému orgánu doklad o výnimke z komerčných činností, ktorý stratil platnosť. Inšpektori vykonali tiež kontrolu u výrobcu kľúčeniek z rôznych exotických druhov hmyzu.

Inšpektori ochrany prírody a krajiny dostali v prvom polroku až 161 podnetov. Pri 51 podnetoch zistili porušenie zákona, pri 40 nie, zostávajúce podnety ešte riešia, resp. niektoré postúpili na vybavenie iným orgánom štátnej správy.

Odbor komunikácie MŽP SR, SIŽP

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.