Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tlačové správy - Inšpektori povolili v roku 2013 činnosť 14 nových prevádzok, za nedodržanie zákona o IPKZ uložili pokuty za vyše 132 tisíc eur


Začiatok stránky:

Inšpektori povolili v roku 2013 činnosť 14 nových prevádzok, za nedodržanie zákona o IPKZ uložili pokuty za vyše 132 tisíc eur

V rámci integrovaného povoľovania vydali inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia v minulom roku 534 právoplatných rozhodnutí. Z nich sa 441 týkalo povolenia zmien v činnosti prevádzok, v 79 prípadoch išlo o rozhodnutia inšpekcie ako špeciálneho stavebného úradu a 14 povolení bolo vydaných na činnosť nových prevádzok. 15. marca 2013 nadobudol účinnosť nový zákon o IPKZ, ktorý v zmysle európskej smernice o priemyselných emisiách stanovuje prísnejšie pravidlá pre vypúšťanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy. Nové prevádzky musia požiadať o vydanie integrovaného povolenia najneskôr do 31. decembra tohto roku. Povinnosťou inšpekcie je vydať povolenia najneskôr do 6. júla 2015.

V roku 2013 vykonali inšpektori taktiež 272 kontrol plnenia podmienok vydaných integrovaných povolení, za ktoré uložili 50 pokút v celkovej výške 132 710 eur. Porušenie právnych predpisov zistili v 29 prípadoch. Inšpektori nariadili 173 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Riešili tiež 44 podnetov, z ktorých 11 bolo opodstatnených.

Najvyššiu pokutu, 15 000 eur, uložili spoločnosti Mobis Slovakia v Žiline v lakovni, po 10 000 eur museli zaplatiť spoločnosť Mondi SCP v Ružomberku v prevádzke energetiky a spoločnosť HrKo Holding v likvidácii v prevádzke chovu hydiny na farme v Neninciach. Až tri pokuty, 9 900 eur, 8 000 eur a 7 900 eur, dostala spoločnosť Fortischem v Novákoch. Všetky pokuty uložili inšpektori za nedodržanie podmienok integrovaného povolenia.

Slovenská inšpekcia životného prostredia vydáva podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia integrované povolenia najmä na činnosť prevádzok v oblasti energetiky, výroby a spracovania kovov, spracovania nerastov, v chemickom priemysle a nakladaní s odpadmi. Nadobudnutím účinnosti nového zákona sa od 15. marca 2013 povoľovacia činnosť inšpekcie rozšírila o ďalšie prevádzky, predovšetkým v oblasti nakladania s odpadmi, v chemickom priemysle a v oblasti energetiky.

Súčasťou integrovaného povoľovacieho procesu sú aj stavebné povolenia a kolaudačné konania pre tieto prevádzky. Okrem toho sú prípady, že prevádzkovatelia môžu dobrovoľne požiadať o integrované povolenie, aj keď ich činnosť nepodlieha zákonu o IPKZ.

Od pôsobnosti prvého zákona o IPKZ vydala SIŽP spolu 4 314 integrovaných povolení vrátane stavebných povolení a ich zmien.
Počas 10-ročnej činnosti integrovaného povoľovania a kontroly vykonala SIŽP spolu 1 858 kontrol a uložila 475 pokút v celkovej výške 1 078 320 eur.

SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.