Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tlačové správy - SIŽP vlani urobila vyše 3 000 kontrol, uložila pokuty za takmer 650 tisíc eur


Začiatok stránky:

SIŽP vlani urobila vyše 3 000 kontrol, uložila pokuty za takmer 650 tisíc eur

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v minulom roku 3 179 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistila pri 756 z nich. Podľa generálneho riaditeľa SIŽP Ota Hornáka sa environmentálne vedomie občanov a podnikateľských subjektov zlepšilo, o čom svedčí pokles počtu porušení právnych predpisov v životnom prostredí o 1,5 percenta v porovnaní s rokom 2012.

Za porušenie právnych predpisov uložili vlani inšpektori 573 pokút v celkovej výške takmer 650 000 eur. Príjem z nich plynie na účet Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia. Najvyššiu pokutu, 33 000 eur, uložili spoločnosti Rivertrans so sídlom v Čataji za porušenie povinností pri zaobchádzaní so škodlivými látkami pri ich prečerpávaní v prekladisku minerálnych olejov v prístave Pálenisko v Bratislave. Išlo o únik nafty pri plnení plavidla. Spoločnosť Bučina DDD vo Zvolene dostala pokutu 20 000 eur za prekročenie emisného limitu pre tuhé znečisťujúce látky v prevádzke drevotrieskových dosiek. Pokuty po 15 000 eur dostali spoločnosti Lampogas v Bratislave za porušenie zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a za nezabezpečenie záchrannej služby v prevádzke stáčacieho miesta propán-butánu v Bratislave, IMA Invest v Zlatých Moravciach za to, že bez súhlasu orgánu ochrany prírody vyrúbala 65 drevín rastúcich popri potoku Truzov v obci Čaradice a spoločnosť Mobis Slovakia v Žiline za nedodržanie podmienok integrovaného povolenia. Spoločnosť Portcom v Humennom, prevádzka Stropkov, ako držiteľ odpadu nepredložila na vyžiadanie orgánu štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve dokumentáciu, týkajúcu sa nakladania s odpadmi, za čo jej inšpektori uložili pokutu 13 000 eur.

Z hľadiska zvyšovania environmentálneho vedomia verejnosti kládli inšpektori aj v minulom roku osobitný dôraz na prešetrovanie podnetov, ktoré dostali predovšetkým od občanov, mimovládnych organizácií a podnikateľských subjektov. Prešetrili ich 740, pričom porušenie zákona zistili v 230 prípadoch. Popri kontrolnej činnosti pokračovala SIŽP v minulom roku aj vo svojej povoľovacej činnosti, konkrétne vo vydávaní integrovaných povolení pre činnosť tých prevádzok, na ktoré sa vzťahuje zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Vydala 534 právoplatných rozhodnutí, z ktorých 441 sa týkalo povolenia zmien v činnosti existujúcich prevádzok, v 79 prípadoch išlo o stavebné konanie inšpekcie ako špeciálneho stavebného úradu a 14 integrovaných povolení vydali na činnosť nových prevádzok.

„Environmentálne vedomie občanov a podnikateľských subjektov sa zlepšilo, o čom svedčí pokles porušenia právnych predpisov v životnom prostredí o 1,5 percenta v porovnaní s rokom 2012,“ zhodnotil generálny riaditeľ SIŽP Oto Hornák. Tento pozitívny trend pokračuje kontinuálne už tretí rok. Kým v roku 2011 bol podiel porušenia právnych predpisov 27,9 percenta z celkového počtu vykonaných kontrol, v roku 2012 to bolo 25,3 percenta a vlani už len 23,8 percenta. „Na tomto trende má hlavnú zásluhu predovšetkým dôsledná kontrolná činnosť inšpekcie,“ dodáva Oto Hornák. V prvých rokoch jej 23-ročnej existencie pritom dosahoval podiel porušenia právnych predpisov v niektorých oblastiach životného prostredia až 70 percent.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.