Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

predseda Dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA

10.06.2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA vypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície

predseda Dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA so sídlom v Bratislave

Požadované kvalifikačné predpoklady:
Hlavné úlohy:

Vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku. Najmä povinnosť zaobstarávať si a pri rozhodovaní zohľadňovať všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania. Zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy.

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:
Iné kritériá a požiadavky:

povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 30. júna 2019 na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. S označením na obálke „Výberové konanie predseda DR š.p. VV, š.p. Bratislava“.

 

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni.

Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.

Kontaktné osoby:

PhDr. Jana Hruštincová, č. tel.: +42125956 2369;

Mgr. Karina Remišová, č. tel.: +42125956 2537