hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom v Bratislave.

AKTUALIZÁCIA 12. marca 2021

Dňa 04. marca 2021 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra so sídlom v Bratislave.

Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači. Jeden uchádzač dal súhlas so zverejnením svojich osobných údajov:

Výberová komisia mala 5 členov:

 

Prvá časť výberového konania sa uskutočnila 04. marca 2021 formou osobných pohovorov s uchádzačmi. V rámci 40 minút dostal každý z uchádzačov 5 otázok určených na overenie ich odborných vedomostí týkajúcich sa relevantnej legislatívy a fungovania inštitúcie. Okrem týchto otázok dostal každý uchádzač otázky na preverenie manažérskych kompetencií, ktoré boli identifikované ako najkľúčovejšie pre výkon funkcie riaditeľa, ako aj otázku týkajúcu sa morálnych dilem, s ktorými sa uchádzači v minulosti stretli. 

V prvej časti mohli uchádzači získať najviac 50 bodov, pričom podmienkou pre postup do druhej časti výberového konania bolo potrebné získať v priemere najmenej 37,5 bodu.

Viac ako 37,5 bodu získali a kritériám prvej časti vyhoveli:

RNDr. Igor Slaninka, PhD. 44,8 bodu

 

Druhá časť sa uskutočnila v ten istý deň formou verejného vypočutia. Uchádzači prezentovali svoju koncepciu rozvoja Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a odpovedali na otázky výberovej komisie a internetového publika. Výberová komisia hodnotila koncepciu uchádzača, ich motiváciu, pre ktorú sa uchádzajú o funkciu riaditeľa a reprezentatívnosť ich komunikácie. Na úspech v druhej časti bolo potrebné získať v  priemere 52,5 bodu.

 

Viac ako 52,5 bodu získali a kritériám druhej časti vyhoveli títo uchádzači:

RNDr. Igor Slaninka, PhD. 60,8 bodu


Výberová komisia sa v rámci hodnotenia osobnej integrity rozhodla neodrátať body žiadnemu z uchádzačov, ktorí postúpili do druhej časti výberového konania. Hodnotenie osobnej integrity bolo založené na hodnotení otázky týkajúcej sa morálnej dilemy v rámci prvej časti, ako aj dostupné informácie o medializovaných kauzách, obchodných vzťahov so štátom či prípadné plagiátorstvo týkajúce sa predložených koncepcií a ich prezentácie alebo komunikáciu na sociálnych sieťach. Výberová komisia mohla odrátať uchádzačom body v rozmedzí 0 až -50 bodov.

 

Na to, aby bol uchádzač úspešný a vyhovel v rámci výberového konania, musel uspieť v oboch častiach výberového konania a získať najmenej 90 bodov.

Viac ako 90 bodov získal jeden uchádzač:

  1. RNDr. Igor Slaninka, PhD.    105,6 bodu

 

Zápisnica z výberového konania

Záznamy z verejného vypočutia uchádzačov je možné nájsť na Facebookovej stránke Ministerstva.

AKTUALIZÁCIA 25. februára 2021

Prvá a druhá časť výberového konania sa uskutoční vo štvrtok 04. marca 2021.

Prvá časť sa uskutoční formou neverejného pohovoru výberovej komisie s uchádzačmi, v rámci ktorej bude výberová komisia hodnotiť odborné vedomosti uchádzačov a ich predchádzajúce skúsenosti.

Úspešní uchádzači z prvej časti postupujú do druhej časti výberového konania, ktorá sa uskutoční formou verejného vypočutia. Verejné vypočutie bude vysielané naživo cez Facebook Ministerstva životného prostredia a verejnosť bude mať možnosť klásť otázky. Uchádzači budú prezentovať svoju koncepciu rozvoja organizácie a odpovedať na otázky výberovej komisie a verejnosti. Druhá časť výberového konania začne o 11:00.

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov


Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači.
Jeden z uchádzačov dal súhlas na zverejnenie svojho životopisu a koncepcie:

RNDr. Igor Slaninka, PhD. - životopis, koncepcia

 

---------------------------------------
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom v Bratislave vypisuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie

generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra sosídlom v Bratislave.

 

Náplň práce:
- riadenie odbornej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a zabezpečovanie plnenia úloh v jej pôsobnosti.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:
- najmenej 5 rokov skúseností v oblasti geológie, geologických prác, geologického výskumu a prieskumu,
-
najmenej 2 roky skúseností s riadením ľudí.

Ďalšie požiadavky na uchádzačov:
- znalosť:
- zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,
- vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z.z, ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov,
- vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 33/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy,
- zákona č.180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy,
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
- zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie,
- zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy,
- zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
- zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

- skúsenosti s prípravou, riadením, implementáciou alebo monitorovaním projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie alebo iných finančných mechanizmov,
- emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, riadiace a manažérske kompetencie, osobná integrita a morálna bezúhonnosť.

Iné kritériá:
- povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Zoznam požadovaných dokladov:


Prihlasovanie sa do výberového konania
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia (do 18.2.2021) na adresu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, s označením „VK GR ŠGÚDŠ 2021/1. Neotvárať“.
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.

Informácie o priebehu výberového konania
Postup pri výberovom konaní určuje rokovací poriadok, ktorý je prílohou k rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 18. augusta 2020 č. 28/2020-1.12

Výberové konanie má dve časti. Prvú časť tvorí neverejný pohovor s členmi výberovej komisie, na ktorej sa overujú najmä odborné vedomosti uchádzačov (znalosť relevantnej legislatívy a problematiky), manažérske kompetencie a osobná integrita uchádzačov.

Uchádzači, ktorí v rámci prvej časti uspejú a získajú dostatočný počet bodov (zvyčajne 75% bodov z možného bodového zisku), postupujú do druhej časti výberového konania.

Druhou časťou výberového konania je pohovor s členmi výberovej komisie s účasťou verejnosti a je vysielaná naživo prostredníctvom internetu. Uchádzači v rámci nej prezentujú svoju koncepciu rozvoja, odpovedajú na otázky výberovej komisie najmä k predloženej koncepcii a ich osobnej motivácii, pre ktorú sa uchádzajú o danú funkciu. Otázky uchádzačom môže klásť aj zúčastnená verejnosť.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa môže prvá aj druhá časť výberového konania uskutočniť on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Kontaktná osoba: Andrej Zhaňač, MSc., andrej.zhanac@enviro.gov.sk, t.č. 0917 310 125.

04.02.2021