domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie

generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia.

 

Náplň práce: 

- riadenie príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a zabezpečovanie plnenia úloh v jeho pôsobnosti.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

- riadiaca prax najmenej 3 roky,

- skúsenosti v oblasti environmentálneho vzdelávania a/alebo marketingu výhodou,

- skúsenosti s prípravou, riadením, implementáciou alebo monitorovaním projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie alebo iných finančných mechanizmov výhodou,

- znalosť o postavení, činnosti a úlohách Slovenskej agentúry životného prostredia,

- osobná integrita, morálna bezúhonnosť, organizačné a riadiace schopnosti, rozvinuté interpersonálne zručnosti, zodpovednosť, svedomitosť.


- všeobecná znalosť:

- právnych predpisov z oblasti životného prostredia,

- zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

- zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
   a ďalších súvisiacich pracovno-právnych predpisov,

- zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Obchodného zákonníka,

- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

- zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákona  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

- zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

 

Iné kritériá:

- povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- profesijný štruktúrovaný životopis,

- písomná koncepcia rozvoja Slovenskej agentúry životného prostredia (odporúčame v rozsahu najviac 5 strán),

- kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,

- čestné vyhlásenie o pravdivosti predložených dokladov a údajov,

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia výberového konania (do 31. decembra 2020) na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, s označením na obálke „VK GR SAŽP 2021/1, Neotvárať“.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia SR. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.

Kontaktná osoba: Andrej Zhaňač, MSc.
andrej.zhanac@enviro.gov.sk
0917 310 125.

V Bratislave, dňa 15.12.2020.