domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Člen dozornej rady VV š.p. so sídlom v Bratislave

Aktualizácia 14.12.2020

Prvá časť výberového konania sa uskutočnila dňa 07. decembra 2020 formou osobného pohovoru uchádzačov s výberovou komisiou. Uchádzači dostali 5 rovnakých otázok zameraných na preverenie ich odborných vedomostí.

 

V prvej časti mohli uchádzači získať najviac 75 bodov, pričom podmienkou pre postup do druhej časti výberového konania bolo potrebné získať v súčte 60 bodov. 

 

Viac ako 60 bodov získali a kritériám prvej časti vyhoveli: 

 

JUDr. Ivan Eckmann

Ing. Peter Ivan, PhD.

Mgr. Tomáš Šembera

 

V rovnaký deň prebehla aj druhá časť výberového konania formou verejného vypočutia  Počas druhej časti hodnotila výberová komisia osobnú motiváciu, osobnú integritu a predchádzajúce skúsenosti uchádzačov. Na úspech v druhej časti bolo potrebné získať v súčte 60 bodov. 

 

Viac ako 60 bodov v druhej časti nezískal žiadny z uchádzačov.

 

 

Na základe súčtu bodov z prvej a druhej časti výberového konania dospela výberová komisia k rozhodnutiu, že výberové konanie bolo neúspešné, keďže žiadny z uchádzačov nezískal najmenej 90 bodov. 

Aktualizácia 25.11.2020

Prihlasovanie do výberového konania je ukončené. Výberové konanie sa uskutoční 7.12.2020 a bude mať dve časti.

Prvá časť sa uskutoční formou neverejného pohovoru výberovej komisie s uchádzačmi, v rámci ktorej bude výberová komisia hodnotiť odborné vedomosti uchádzačov.


Úspešní uchádzači z prvej časti postupujú do druhej časti výberového konania, ktorá sa uskutoční formou verejného vypočutia. Verejné vypočutie bude vysielané naživo cez Facebook Ministerstva životného prostredia a verejnosť bude mať možnosť klásť otázky. Výberová komisia bude v druhej časti hodnotiť najmä motiváciu uchádzačov a ich doterajšie skúsenosti.

 

Životopisy prihlásených uchádzačov:

JUDr. Ivan Eckmann

Ing. Peter Ivan, PhD.

PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková

Mgr. Martin Manina

Mgr. Lukáš Sládkovič

Mgr. Tomáš Šembera

Mgr. Ivan Švec


Andrej Zhaňač MSc.,
č. tel.: 0917 310 125

-------------------

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p. vypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície

dvoch členov Dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p. so sídlom v Bratislave

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – najmä v odbore environmentalistika, životné prostredie, prírodné vedy, ekonómia, právo

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:
- bezúhonnosť
- orientácia v právnom zabezpečovaní činností v zmysle zákona o štátnom podniku; zákona o účtovníctve, právnych predpisov o vodách, Obchodného zákonníka, zákona o správe majetku štátu, zákona o verejnom obstarávaní,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- svedomitosť, osobná integrita, morálna bezúhonnosť, dôveryhodnosť, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti,
- počas pôsobnosti v dozornej rade je neprípustné uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.

Hlavné úlohy: Členovia rady vykonávajú svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade
so záujmami podniku, najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania (poprosím v písomnej forme, podpísané doručiť osobnému úradu MŽP SR s prihláškou do VK):

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výberového konania a to do 14.11.2020 na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. S označením na obálke NEOTVÁRAŤ „Výberové konanie člen DR štátneho podniku VV, š.p. Bratislava“

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.

Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, č. tel.: +421 25956 2369
30.10.2020