Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

člen Dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA

10.06.2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p. vypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície

člen Dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p. so sídlom v Bratislave

Požadované kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Hlavné úlohy:

Vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku, s povinnosťou zaobstarávať si a pri rozhodovaní zohľadňovať všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania. Zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy.

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

- znalosť zákona o štátnom podniku; základná znalosť: zákona o účtovníctve, právnych predpisov o vodách, Obchodného zákonníka, zákona o správe majetku štátu, zákona o verejnom obstarávaní,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- bezúhonnosť, dôveryhodnosť, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita a rozvinuté interpersonálne zručnosti,

- počas pôsobnosti v dozornej rade je neprípustné uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.

Iné kritériá a požiadavky:

povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overená kópia,

- profesijný štruktúrovaný životopis,

- kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov,

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 30. júna 2019 na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. S označením na obálke „Výberové konanie člen DR štátneho podniku VV, š.p. Bratislava“.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni.

Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.

Kontaktné osoby:

PhDr. Jana Hruštincová, č. tel.: +42125956 2369,

Mgr. Karina Remišová, č. tel.: +421 25956 2537