Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Člen Dozornej rady štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik

19.03.2019

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zmysle § 19a) zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície

člen Dozornej rady štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik so sídlom v Banskej Štiavnici.

Požadované kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Špecifické kritériá:
Všeobecná znalosť zákona o štátnom podniku, zákona o vodách, zákona o správe majetku štátu, zákona o verejnom obstarávaní a Obchodného zákonníka.

Iné kritériá a požiadavky: Povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.


Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overená kópia,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti predložených údajov a podkladov,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do  8. apríla 2019  na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava ( s označením na obálke výberové konanie člen dozornej rady š.p. SVP BŠ).
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni MŽP SR.
Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.
Kontaktná osoba: PhDr. Jana Hruštincová, č. tel.: +421 25956 2369.

v Bratislave, dňa 19. marca 2019
JUDr. Ľubomíra Kubišová
generálna tajomníčka služobného úradu