Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

člen Dozornej rady štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK

10.06.2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 111/1990 o štátnom podniku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície

člen Dozornej rady štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom v Banskej Štiavnici.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Špecifické kritériá:

Všeobecná znalosť zákona o štátnom podniku, zákona o vodách, zákona o správe majetku štátu, zákona o verejnom obstarávaní a Obchodného zákonníka.

Iné kritériá a požiadavky:

Povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overená kópia,

- profesijný štruktúrovaný životopis,

- kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,

- čestné vyhlásenie o pravdivosti predlžených údajov a podkladov,

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 30. júna 2019 na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava ( s označením na obálke výberové konanie člen dozornej rady š.p. SVP BŠ).

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni MŽP SR.

Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.

Kontaktné osoby:


Mgr. Karina Remišová, č. tel.:+421 25956 2537.