MŽP SR

OTN ŽP 2 301:98

ODVETVOVÁ TECHNICKÁ NORMA MŽP SR Schválená 1. júna 1998

Ochrana ovzdušia

Spaľovanie vybraných odpadov v cementárenských rotačných peciach
OTN ŽP

Návod na ochranu ovzdušia 2 301:98

Vydaním OTN ŽP 2 301:98 sa zabezpečuje implementácia osobitných právnych predpisov vo veciach riešenia ochrany ovzdušia [nariadenie vlády SR č. 92/1996 Z.z.] a vo veciach zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov [vyhláška MŽP SR č. 41/1997 Z.z.] pri spaľovaní odpadov v iných zariadeniach ako sú spaľovne odpadov. Právne predpisy vo veciach ochrany ostatných zložiek ŽP, bezpečnosti a požiarnej ochrany nie sú týmto “implementačným” návodom na vykonávanie predpisov v ochrane ovzdušia dotknuté.

Táto norma popisuje súčasný stav techniky vo veciach ochrany ovzdušia pri spaľovaní vybraných odpadov v rotačných cementárenských peciach, vymedzuje možné druhy spaľovaných odpadov a najvyššie prípustné podiely škodlivín v odpadoch z hľadiska ochrany ovzdušia, pričom sa jedná o "prirodzený" obsah škodlivín, t.j. v takom odpade ako vznikol - bez primiešavania odpadov s vyšším podielom škodlivín!

Norma ďalej popisuje princípy aktuálnych technológií spaľovania, podáva informácie o určených emisných limitoch pre jednotlivé znečisťujúce látky a určených všeobecných podmienkach prevádzkovania, podáva informácie o charakteristickom látkovom zložení vybraných druhov odpadov, uvádza pokyny na identifikáciu látok znečisťujúcich ovzdušie a identifikáciu primárnych miest ich vzniku, ustanovuje vybrané technicko-prevádzkové podmienky prevádzky, ustanovuje zásady vedenia prevádzkovej evidencie, riadenia vstupnej kontroly technologického procesu, určuje špecifické podmienky zisťovania údajov o dodržiavaní emisných limitov a o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok.

Pri iných možných zariadeniach na spaľovanie odpadov ako sú spaľovne odpadov sa zásady riešenia ochrany ovzdušia uvedené v tejto norme pre rotačné cementárenské pece používajú primerane v závislosti od konkrétnych podmienok - najmä pri interpretovaní podmienok spaľovania určených nariadením vlády SR č.92/1996 Z.z.

O B S A H (.....Strana)

 

 

 

Vypracovanie normy
Spracovateľ: Ing. Miroslav Prosňanský, OČOT s.r.o., Trenčín, Ing. Jozef Bocko, MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia
Technická normalizačná komisia: TNK č. 28 Ochrana ovzdušia (TNK odsúhlasené 16. februára 1998)

OTN ŽP 2 301:99 (zip, 412 kB)

Sekcia ochrany zložiek ŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor ochrany ovzdušia