Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TT-OSZP3-2020/013639

06.02.2020

Žiadosť firmy LIPA DEVELOPMENT s.r.o., Halenárska 17, 917 01 Trnava o vydanie súhlasu, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z., na výrub 3 ks drevín rastúcich na KN-C parcele č. 644/49 v katastrálnom území Križovany nad Dudváhom, z dôvodu výstavby IBV Záhumenské.