Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TT-OSZP3-2020/013637

06.02.2020

Žiadosť firmy PERPETO s.r.o., Tomášikova 50/D, 832 50 Bratislava o vydanie súhlasu, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z., na výrub 2 ks drevín rastúcich na KN-C parcele č. 644/38 v katastrálnom území Križovany nad Dudváhom, z dôvodu výstavby IBV Záhumenské.